De föreslagna ökade måtten i sovrum skulle försvåra transporter av byggmoduler. Foto: Shutterstock
Publicerat 18 juni, 2019

SIS omarbetar förslag om bostadsstandard

Svenska institutet för standarder, SIS, kommer att omarbeta förslaget om ny byggstandard. Det förslag som varit ute på remiss har mött hård kritik från flera håll.

Det förslag till omarbetad standard ”SS 914221 Byggnadsutformning – Bostäder – Invändiga mått” som varit ute på remiss har bokstavligen sågats vid fotknölarna. Nu meddelar Svenska institutet för standarder, SIS, att förslaget ska omarbetas och skickas ut på en ny remissrunda i slutet av året.

[ Annons ]

– Vi är tacksamma över att SIS tagit till sig den unisona och överväldigande kritik man fått och nu reviderar förslaget. Vi menar nog att det till och med finns skäl för SIS att överväga dra in standarden i sin helhet då utskickat förslag är ett övertydligt exempel på när det går fel när vissa frågor överlåts till standardisering, säger Rikard Silverfur, chef utveckling & hållbarhet på Fastighetsägarna.

Det handlar alltså om en rådgivande standard för bostadsutformning. Även om dtandarden inte är lag, så fungerar  den i praktiken som sådan eftersom ett flertal allmänna råd till föreskrifter i Boverkets byggregler (BBR) hänvisar till standarden.

I det förslag som gått ut på remiss har SIS haft en ambition att anpassa bostadsytorna till Arbetsmiljöverkets föreskrifter. I princip handlar det om att klassa samtliga bostäder som arbetsplatser för till exempel vårdpersonal och hemtjänst. Det innebär krav på större bostäder. Från flera håll, bland annat Fastighetsägarna och Sveriges Byggindustrier, har det invänts att varje ökad kvadratmeter innebär rejäla merkostnader och dessutom ökad resursförbrukning.

I sitt remissvar skriver Fastighetsägarna:

”Kostnaderna för standardens utökade normalnivå måste direkt bäras av de boende, vilket bidrar till att än fler inte har råd att efterfråga nybyggda bostäder. Kommittén verkar bortse från att bostäder även måste vara ekonomiskt tillgängliga för breda grupper i samhället. Liggande standardförslag riskerar att betydligt minska den ekonomiska tillgängligheten för de grupper som är störst behov av en bostad.”

Ett högst påtagligt problem skulle uppstå för husproducenter som satsat på ett industrialiserat byggande. I många fall skulle de föreslagna ökade måtten i sovrum innebära att transporten av modulerna försvåras, då de flesta redan i dag transporterar med maximal tillåten bredd.

Det har också riktats skarp kritik mot hur själva processen att ta fram förslaget gått till. Den tekniska kommittén vid SIS är öppen för alla mot en avgift. Men Rikard Silverfur menar att det inte är liktydigt med representativitet.

– Fastighetsägarna erfar att kommittédeltagarna var oense om standardförslagets innehåll och huruvida förslaget var redo att skickas ut på remiss. Om konsensus inom kommittén inte uppnåtts och förslaget ändå tas vidare i standardiseringsprocessen måste standardförslagets relevans skarpt ifrågasättas. Om en kommitté med bristande representativitet lägger fram ett förslag utan konsensus öppnar det upp för att standarder kan ”köpas” genom att tillräckligt antal aktörer ”betalar sig” in i en Teknisk kommitté och röstar fram eller ner ett standardförslag. Detta är en problematik som SIS måste komma till rätta med om förtroendet för standardisering och standarder ska upprätthållas, säger Rikard Silverfur.

Nyligen svarade SIS vd Annika Andreasen i en debattartikel i Svenska Dagbladet på en del av den kritik som framkommit. Hon skriver:

”SIS tar deras konkreta oro om kostnadsökningar för byggande på stort allvar. Syftet med att använda standarder är ju att effektivisera produkter och tjänster och därmed sänka kostnader.”

Hon skickar samtidigt med en uppmaning om att fler bör delta i standardiseringsarbetet. Här håller Rikard Silverfur med om att det finns ett visst fog för självkritik.

– Branschen kan och bör bli bättre på att engagera sig i standardisering så att dessa situationer undviks och branschen får de standarder den önskar och samhället behöver. Detta förslag var inte en sådan standard. Därför bör den inte fastställas, säger Rikard Silverfur.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]