[ Annons ]

Publicerat 4 juni, 2018

Partiernas syn på ändringar i planprocesser

Vill ni göra fler förändringar i plan- och bygglagen. I så fall vilka är de viktigaste?

C: Ja. Plan- och bygglagen behöver göra det möjligt att använda planinstrumentet mer flexibelt, så att planprocesserna kan kortas. Det handlar till exempel om fler bygglovsbefriade åtgärder. Kommunerna behöver ges rätt att bedriva försöksverksamhet för att förenkla och korta planprocesserna. Bullerreglerna behöver moderniseras.

[ Annons ]

L: Till att börja med borde överklagandekedjan kortas genom att länsstyrelsen tas bort som första instans även i bygglovsärenden. Fler enklare åtgärder bör vara bygglovsbefriade. Vi vill studera om det går att begränsa sakägarkretsen som har rätt att överklaga, och även titta på för- och nackdelar med att införa en låg avgift för överklaganden. Vi vill även utreda om det är möjligt att hustyper bara behöver prövas mot byggnormen en gång för att sedan vara förhandsgodkända.

M: Moderaterna vill se ytterligare reformer och förenklingar i plan- och bygglagen. Planeringsprocessen är idag tidskrävande och flera steg är överflödiga. Det orsakar långa ledtider och gör byggprocessen dyrare. För att effektivisera planeringsprocessen vill vi stärka översiktsplaneringen och begränsa detaljplanekravet. Vi vill även möjliggöra bygglovsbefrielse för fler åtgärder.

S: Den socialdemokratiskt ledda regeringen har genomfört ett antal regelförenklingar som gör det lättare att bygga och vi vill fortsätta detta arbete. Bland annat vill vi ha en standardisering för serietillverkade hus för att sänka kostnaderna.

KD:  Det finns en rad saker som bör ändras i plan-och bygglagen för att förenkla byggandet. Förutsättningarna för att begränsa möjligheten att överklaga flera gånger om bör utredas, när ett bygglov – utan att några nya omständigheter i sak tillkommit sedan aktuell detaljplan – överklagats av samma person. Det bör även införas en avgift för överklaganden, vilket skapar en bättre balans och återhållsamhet i antalet överklaganden. Internationella erfarenheter pekar på tidsvinster. Processen blir också lik den som gäller för överklaganden i andra delar av rättsväsendet. Ett närstående förslag gäller förändringar av bostadsutformningen. Dagens byggregler för hur invändiga mått i bostäder ska uppnås fördyrar byggprojekt och motsvarar inte vad bostadskonsumenter efterfrågar. Bostadsutformningen bör istället möjliggöra större frihetsgrader så att de kan anpassas bättre efter individernas önskemål.

V: Fler verktyg som göra det lättare för kommunerna att ställa krav på privata aktörer att faktiskt genomföra överenskomna byggprojekt. Underlätta en aktiv markpolitik. Ge en möjlighet att fastställa upplåtelseform i detaljplanen, så att det byggs fler hyresrätter.

MP: Just nu jobbar vi med förändringar i plan- och bygglagen så att det ska bli lättare att sätta upp solenergianläggningar utan bygglov. Vi vill också jobba för att det tydligt framgår att det är tillgänglighet och mobilitet som är överordnat, inte parkeringsplatser. Byggsektorn står i dag för ca en femtedel av Sveriges negativa klimatpåverkan. För att minska den behöver vi göra förändringar också i andra regelverk och därför ser vi nu över tex boverkets byggregler.

SD: Standardisering och gemensamma byggregler i Norden är viktiga förändringar för att effektivisera byggandet. Kortsiktiga lösningar ska rivas upp och som bara leder till bromsar för framtida bostadsbyggande och nya problem. Exempelvis de tidsbegränsade byggloven för enkla flyttbara bostäder upp till 15 år som regeringen infört riskerar att skapa mångt fler utsatta områden i Sverige.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]