[ Annons ]

Gisela Sitbon, ordförande i samfällighetsförening BirgitBertil i Uppsala, önskar att det vore enklare att få lov att sätta upp laddstolpar. Foto: Charlotta Wennerström
Publicerat 9 december, 2020

Stelbent regelverk slår mot elbilsladdning

Samfällighetsföreningar, som äger parkeringsplatser eller garage, kan ha svårt att få bygga laddstolpar.

Gisela Sitbon är ordförande i samfällighetsförening BirgitBertil i Uppsala, som består av radhus och en bostadsrättsförening. Ett flertal medlemmar vill kunna ladda sina bilar på föreningens parkeringsplatser.

– Här bor människor med ett stort miljöintresse, så vi har undersökt förutsättningarna. Men utöver de rent tekniska frågorna kring elförsörjning och annat så finns det en stor en juridisk osäkerhet. Det är enormt frustrerande att behöva lägga ner så mycket tid på att förstå Lantmäteriets bedömning, säger Gisela Sitbon.

[ Annons ]

Det beror på att en samfällighetsförenings investeringar begränsas av det anläggningsbeslut som skrevs när föreningen bildades, långt före elbilsboomen. För den förening som vill ändra i anläggningsbeslutet väntar en lång byråkratisk process som kräver att Lantmäteriet bedömer att elbilsladdning har väsentlig betydelse för alla fastigheter i föreningen eller att alla fastigheter ställer sig bakom beslutet. Det är en process som inte begränsas till enbart laddstolpar. Samma situation kan även uppstå om en samfällighetsförening exempelvis vill samordna avfallshantering.

En möjlighet för en samfällighetsförening som BirgitBertil är att begära en omprövning. Där skulle de kunna argumentera att syftet att tillhandahålla el för motorvärmare är i linje med att nu förse bilarna med el för laddning.

– Men det innebär en relativt hög kostnad. Frågan är om vi verkligen ska använda medlemmarnas pengar till ett omprövningsbeslut där det är osäkert hur det går. Det är inte ansvarsfullt, säger Gisela Sitbon.

Kurt Högnelid som är vd för CaCharge, ett bolag som tillhandahåller lösningar för elbilsladdning, har stött på problematiken ett flertal gånger. Han anser att regeringen borde fatta beslut om ett snabbspår där Lantmäteriet skulle ges mandat att tillåta begränsad ändring av anläggningsbeslut.

– Det måste kunna vara möjligt att kunna ladda sin elbil i en samfällighet utan att behöva ta sig igenom hela den långa komplexa processen, säger Kurt Högnelid.

Han pekar på det faktum att i år har 567 bostadsrättsföreningar, men bara 34 samfällighetsföreningar, fått del av de närmare 94 miljoner kronor i subventioner från Naturvårdsverket.

– Det ingår 1,1 miljoner svenska fastigheter i en samfällighetsförening. Det finns ingen anledning att den här gruppen ska missgynnas när myndigheter delar ut pengar. Med ett politiskt beslut som möjliggör ett standardiserat tillägg till anläggningsbeslutet skulle också den här gruppen kunna få tillgång till smidig hemmaladdning, säger Kurt Högnelid.

Att det skulle innebära problem med att alla i föreningen måste betala för anläggningen, oavsett om de vill eller inte, håller inte Kurt Högnelid.

– Investeringskostnaden kan, precis som driften, läggas på de som laddar sina bilar. Det behöver inte belasta övriga i föreningen.

Linda Sabel, som är forsknings- och utbildningssamordnare på Lantmäteriet, säger att man på myndigheten förstår problematiken och att frågan om tillstånd för laddinfrastruktur tenderar att vara mer eller mindre komplex beroende på situationen och om alla berörda fastighetsägare är överens eller inte.

Hon tror inte att det skulle vara helt enkelt att genomföra ett undantag.

– Det ligger i sakens natur att det måste det vara väldigt strikta regler för att tvångsvis få ta någon annans mark i anspråk. Rätten till egendom har ett starkt skydd i grundlagen.  Jag upplever att rättsutvecklingen snarare går åt motsatt håll, att den privata äganderätten blir starkare, säger Linda Sabel.

Men hon påpekar att det finns en annan lösning. Ett alternativ till att söka omprövning av en befintlig gemensamhetsanläggning hos Lantmäteriet kan vara att bilda en ekonomisk förening och träffa avtal om nyttjande av samfällighetsföreningens mark och anläggningar.

Dock verkar det som om mycket av ovanstående problematik egentligen borde vara överspelad. Detta då Boverket gjorde en ny bedömning i somras. Rickard Nordin, ekonomiskpolitisk talesperson för Centerpartiet, har engagerat sig i frågan.

– Regeringen hävdar i samtal med oss att den grundläggande problematiken ska vara löst sedan i somras efter att Boverket ändrat sina riktlinjer. Det verkar dock inte ha gått fram till Lantmäteriet då det stadigt kommer rapporter om problem för samfälligheter. Vi vill därför att Lantmäteriet ska få i uppdrag i sitt regleringsbrev, där regeringen styr myndigheten, att se över sina vägledningar och kommunicera de nya reglerna tydligt, säger Rickard Nordin.

Bakgrunden är ett rättsfall i Högsta domstolen där en samfällighet blivit nekad att bygga ut sin anläggning. Men eftersom laddning av elfordon sedan den 15 maj 2020 är ett nytt krav i plan- och bygglagen, ett krav som även ska genomföras retroaktivt om det finns fler än 20 parkeringsplatser innan den 1 januari 2025, bedömer Boverket att samfälligheten har ansvar för att uppföra laddningspunkter inom anläggningsbeslutet.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]