Publicerat 4 juni, 2018

Partiernas syn på subventioner

Vill ni öka subventioneringen till bostadsbyggande? I så fall hur?

C: Nej. Vi tycker att subventionerna ska avskaffas. De är ineffektiva och har i hög utsträckning gått till byggprojekt som hade blivit av även utan subventioner. Och risken är att de lett till fördyringar. Dessutom är uppföljningen av i vilken utsträckning spaden verkligen satts i jorden i de subventionerade projekten alldeles för dålig.

[ Annons ]

KD: Nej, vi vill avskaffa subventionerna. Det regeringen gör är att ta pengar från vanligt folk och ge det till byggföretagen. Branschen vill dock inte ha dem och erfarenheten från tidigare subventioner är att det driver upp byggkostnaderna, försämrar konkurrensen och gör att byggandet inte blir optimalt. Vi vill istället skapa bättre förutsättningar för byggbolagen genom att ändra lagar och regler som idag hämmar byggandet och öka rörligheten i beståndet genom exempelvis förändrad reavinstbeskattning, så att fler ska kunna byta bostad.

L: Nej, vi vill tvärtom avskaffa dem. Byggsubventioner löser inte problemen på svensk bostadsmarknad och de har inte efterfrågats av branschen. De är ett ineffektivt och kostsamt verktyg som också riskerar att öka pristrycket i bostadssektorn. De många miljarder i skattepengar som lagts på subventioner har snedvridit konkurrensen och har inte hindrat att byggkonjunkturen börjar mattas av. Det ekonomiska stöd som behövs ska gå till individerna i form av bostadsbidrag och bostadstillägg, inte till byggbolag och kommuner.

M: Att subventionera byggbolagen med miljarder är en dyr och ineffektiv åtgärd som inte ger fler bostäder. Byggsubventioner till byggherrar är en politik som prövats förut och har dömts ut av byggbolagen själva, experter och historien. För att öka bostadsbyggandet behöver vi genomföra betydande regelförenklingar, få fram med byggbar mark och korta ledtiderna i byggprocessen.

S: Investeringsstödet som den socialdemokratiskt ledda regeringen infört syftar till byggande av små hyresrätter med rimliga hyror. Under 2017 gav det 10.000 nya hyresrätter med lägre hyror. Det är en politik vi vill fortsätta med. I bedömningen av en hyresgästs ekonomi bör den samlade inkomsten, inklusive försörjningsstöd, bostadsbidrag, barnbidrag och underhållsstöd räknas in.

MP: Miljöpartiet vill utveckla de statliga investeringsstöden. Vi vill också införa statliga lån för byggande på landsbygden. Sverige och byggbranschen behöver långsiktiga spelregler och därför behövs blocköverskridande överenskommelser på det bostadsekonomiska området.

V: Vi vill ändra subventionen som idag riktas till bostäder med höga fastighetsvärden (regressiv fastighetsskatt, Rot-bidrag, ränte-bidrag) och rikta om den till byggande av billiga hyresrätter. Det är fördelningspolitiskt bättre och en mer solidarisk bostadspolitik.

SD: Bostadssubventioneringen är extremt kostsam för samhället och de bostäder som byggs med bidraget skulle ändå ha byggts. Vi ser med oro på byggandet av subventionerade bostäder då detta skulle försvåra för hyressättningen i övrig nyproduktion. Regeringen som förespråkar subventionering måste då samtidigt acceptera införandet av fria marknadshyror vilket vi Sverigedemokraterna motsätter sig.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]