Foto: Shutterstock
Publicerat 23 mars, 2023

Minskad bostadsbrist i landet

Bostadsbristen fortsätter att minska i landet. Det visar senaste bostadsmarknadsenkäten för 2023 som Boverket tar fram varje år.

Det är något färre kommuner som i år rapporterar att det är ett underskott av bostäder på orten. Av de 288 som svarade på enkäten från Boverket är det 179 kommuner som anser att man har en brist visar en sammanställning som Fastighetstidningen tagit del av. För 2022 var den siffran 204 kommuner, alltså en minskning med cirka 9 procent.

De nya siffrorna förstärker den nedåtgående trenden sedan 2017, peak-året då hela 255 kommuner ansåg att det rådde en bristsituation.

[ Annons ]

Det är till största delen i kommunernas centrala delar som behovet av nya bostäder upplevs som störst, men även där visar enkäten att fler kommuner bedömer att det råder balans på marknaden, 66 kommuner i år mot 44 förra året. 12 kommuner menar till och med att det finns får många bostäder inne i staden, som Markaryd och Ockelbo.

I Stockholms län är det inte så förvånande bara två kommuner som anser att det är balans på bostadsmarknaden, Upplands Väsby och Nykvarn. Samma bild är det i Malmö- och Göteborgsregionen där det inte är någon av kommunerna som uppger att det finns nog med bostäder.

Exempel på kommuner som gått från underskott till balans på marknaden är bland annat Mariestad, Enköping, Katrineholm, Kristianstad och Vänersborg.

Vår bedömning är att efterfrågan inte var stå stor under pandemin då vi såg lägre inflyttning.

Även Växjö är en av kommunerna som gått från underskott till balans från förra året.

– Vi har inte gjort en djupanalys kring varför det är så, men vår bedömning är att efterfrågan inte var stå stor under pandemin då vi såg lägre inflyttning inte minst av studenter, säger Paul Herbertsson, projekt- och markchef på Växjö kommun.

Som läget är nu är det färre Växjöbor som söker bygglov till villor. Tillgången på lägenheter bedömer Paul Herbertsson som rätt bra efter att det varit god byggtakt under många år.

– En del påbörjade projekt kommer att falla ut den närmaste tiden, såväl bostadsrätter som hyresrätter.

Under 2020, 2021 och även 2022 har det byggts en del.

I Nässjö i Småland ser man också minskat behov av bostäder.

– Under 2020, 2021 och även 2022 har det byggts en del, inte minst småhus, som täckt upp de demografiska förändringarna. Och det har i sin tur lett till att flyttkedjor kommit igång, säger Adis Baksic, samhällsbyggnadschef på Nässjö kommun.

Just nu, med högre räntor, ser han en mer avvaktande inställning för att söka bygglov till nya småhus. Däremot har fastighetsbolag, som Riksbyggen, inte stoppat projekt som igångsatts.

– Men jag antar att det kan bli lugnare takt under 2023 och 2024, säger Adis Baksic.

Boverkets utredare Olof Axman påpekar att siffrorna som vi fått ta del av är under bearbetning och förändringar eller korrigeringar kan komma att ske i det slutliga resultatet som presenteras i maj i år. Dock inte så sannolikt vad gäller statistiken om brist. Andra delar i enkäten rör bland annat planeringen av nya bostäder, produktionskostnader och tillgången till byggbar mark.

En fråga är hur väl Boverkets enkät speglar den sanna bilden av bostadsbrist.

Kritiker pekar på att svaren som kommer in från kommunerna är subjektiva bedömningar och ofta ett önsketänkande om att det ska finnas fler attraktiva bostäder och bättre urval av bostäder till olika grupper. I vissa kommuner kan det till och med finnas mindre attraktiva bostäder som står tomma men där man anser att det är ett underskott på bostäder som folk vill hyra eller köpa.

Andra mått på bostadsbrist är att titta på hur många hushåll som är trångbodda, cirka 10 procent, eller trångbodda och dessutom har en ansträngd bostadsekonomi vilket är det skarpaste måttet för bostadsbrist enligt Boverket, då rör det sig om 1,2 procent av hushållen i Sverige.

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN

Bostadsmarknadsenkäten till alla kommuner görs varje år av Boverket. Svaren i enkäten består av kommunernas bedömningar i olika frågor och speglar därmed bostadsmarknaden i hela landet. De som svarar kan redovisa underskott, balans eller överskott i kommunen som helhet, i innerstan och i övriga områden utan för innerstan.

SITUATIONEN I HELA KOMMUNEN 2023 (2022)

Balans 97 (66)
Överskott 12 (14)
Underskott 179 (204)

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]