[ Annons ]

Publicerat 19 juni, 2023

Förslag till nya byggregler väcker oro

Med bara ett år kvar tills att Boverkets nya byggregler ska börja gälla möter förslagen omfattande kritik från den bransch som snart ska tillämpa regelverket.

Det går en skarp skiljelinje i kritiken mot Boverkets förslag på nya byggregler. För kritiken får nog anses vara tämligen omfattande. Å ena sidan hittar vi exempelvis Tobias Olsson, förbundsdirektör för Sveriges arkitekter, som inte ser några större positiva möjligheter med Möjligheternas byggregler, som Boverkets översyn döpts till. I en debattartikel i Expressen befarar han att vi kan få se rum utan fönster där takhöjden går strax ovanför dörrposterna. 

Å andra sidan har vi de som ser att det är lite högre i tak för innovationer. Dit hör exempelvis Rikard Silverfur, chef för utveckling och hållbarhet Fastighetsägarna Sverige, som menar att det knappast finns någon större marknad för bostäder utan fönster. Men även från detta håll riktas skarp kritik då man menar att utformningen är illa genomtänkt.

[ Annons ]

I juli 2024 ska Möjligheternas byggregler börja gälla. Det är en stor förändring av Boverkets byggregler, istället för allmänna råd och hänvisning till standarder ska det utformas som rena funktionskrav. Syftet är att främja nya innovativa lösningar, att möjliggöra nya affärsmodeller och snabba upp lov- och certifieringsprocesser.

I fredags gick remisstiden ut för två av delarna: förslag till föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö och förslag till föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader.

En genomgång av inkomna remissvar visar att det finns en utbredd oro för vad förslagen kommer att få för effekter. Paradoxalt samtidigt som ett flertal remissinstanser i grunden är mycket positiva till en övergång till funktionskrav med ökad möjlighet till innovation.

– Kritiken beror nog till stor del på osäkerhet då marknadens aktörer inte vet hur detta ska fungera i praktiken. Ovissheten leder ganska naturligt till en avvaktande och ofta negativ inställning, säger Rikard Silverfur.

Därför efterlyser han att Boverket ska ta fram en detaljerad vägledning för hur man har tänkt att det hela ska fungera.

– Det är viktigt att förstå hur olika aktörer ska förhålla sig till regelverket. Här måste man komma ihåg att branschen är otroligt bred med många olika aktörer som ska klara att tillämpa detta i praktiken, säger Rikard Silverfur.

På Riksbyggen är man starkt kritiska och avstyrker Boverkets förslag. Man menar att utformningen är så pass allmänt hållen att det lämnar stort utrymme för tolkning.

– Vi känner stor oro för den utveckling som det nya regelverket, om det realiseras, riskerar att leda till. Färre och vaga regler försvårar. Byggreglerna behöver vara tydliga och ge förutsägbarhet så det är lätt att bygga. Med detta förslag skulle det bli precis tvärtom, säger Mårten Lilja, vice vd och affärsområdeschef Bostad på Riksbyggen.

Hyresgästföreningen går ett steg längre och talar om förslaget på regelverk som ett högriskexperiment.

– Bostadsbristen gör att vissa grupper inte har möjlighet att välja bort ohälsosamma bostäder. De nya reglerna innebär därför en stor risk till försämrad standard med stora konsekvenser för boendes hälsa som följd, säger Joachim Höggren, energi- och hållbarhetsexpert på Hyresgästföreningen.

Byggföretagen menar i sitt remissvar att risken finns ”att kommuner gör helt olika bedömningar avseende samma konstruktion, och därmed försvårar utveckling mot standardisering och industrialisering – med minskad effektivitet och ökande kostnader som följd.”

Det kommer att ställa stora krav på branschen att hitta nya sätt att förhålla sig till regelverket.

Till Fastighetsnytt säger Anna Broman, bostadspolitisk expert på Byggföretagen, stt hon ser en stor risk i att mitt i en djup byggkris gå in i ett helt nytt regelverk när man snarare behöver ökad förutsägbarhet och minskad risk.

Rickard Silverfur delar oron. Men menar samtidigt att en att minskad detaljreglering i BBR öppnar upp för branschen att utveckla nya erbjudanden för att möta ”kundernas behov” och inte som nu i huvudsak ”projektera för att få bygglov”. 

– Men det kommer att ställa stora krav på branschen att hitta nya sätt att förhålla sig till regelverket. Helt klart är det många som vill ha den trygghet tydliga ramar, som att det anges exakt dimensionering för en balk, ger. BBR har varit en trygghet mellan olika steg i byggprocessen. Där tror jag att standarder som exempelvis AMA att bli än viktigare, säger Rickard Silverfur.

Men för bolag som vill verka i framkant och driva innovation ser han möjligheter med Möjligheternas byggregler.

– Men att komma fram till exakt hur det egentligen ska fungera är svårt att göra innan regelverket faktiskt finns på plats. Där kommer att vi att behöva testa oss fram, säger Rikard Silverfur.

Där menar han att ett sätt att införa de nya reglerna vore att låta dem existera parallellt med det gamla systemet under en tid. Men det menar han inte är möjligt då Boverket i sitt förslag passat på att skärpa kravnivåerna, vilket inte ingick i uppdraget. Enligt Rikard Silverfur tar det sig bland annat uttryck i att en ny beräkningsformel för luftlöden används vilket skulle öka kostnaderna i ett projekt.

– Annars hade det nya och gamla sättet att skriva regler kunnat leva bredvid varandra då det bara ett annat sätt att beskriva kraven, säger Rikard Silverfur.

Det är tydligt att vissa remissinstanser ser stora risker där andra hoppas på innovation. Säker Vattens uppmaning är att framtidens byggregler snarare behöver bli mer detaljerade, istället för att öppna upp för tekniska lösningar som inte kan styrka ”fackmässighet”.

– Vi är oroliga för att de föreslagna reglerna gör det svårare att verifiera fackmässigt utförande av installationerna. Det kommer bli problem för byggnadsnämnder, besiktningspersoner med flera när det inte finns ett tydligt regelverk att stötta sig emot, säger Sara Lehn, VD för branschorganisationen Säker Vatten.

Alltså ett helt annat spår än det som Rikard Silverfur, och merparten av bygg- och fastighetsbransch, vill gå emot. Dock håller han med om att det kan uppstå en svårighet att verifiera olika typer av installationer i förvaltningsskedet.

Många är oroliga för risken att det blir helt olika tolkningar hos handläggare i olika kommuner. Även om vi vill innovera så behöver vi också trygghet och likställighet i bedömningsskedet. Boverket behöver se till  att det finns tydliga sätt att verifiera att kraven uppnåtts, säger Rikard Silverfur.

Möjligheternas byggregler ska preliminärt införas den 1 juli 2024.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]