[ Annons ]

Foto: Shutterstock.
Publicerat 30 september, 2020

”Siffrorna säger inte hela sanningen”

Enligt Boverkets nya rapport är 462 000 hushåll i landet trångbodda. Men vad har de siffrorna för betydelse för den framtida bostadsplaneringen?

Det har pratats länge om att bostadsbristen är allomfattande och att läget är akut. Ofta lutar man sig mot den så kallade bostadsmarknadsenkäten som Boverket gör varje år, där landets alla kommuner får redovisa om man har balans eller obalans. Det sistnämnda kan vara såväl brist som överskott. Men mätningar av bostadsbrist visar sällan vilka reella behov som finns, utan ger mer en bild av en tänkbar efterfrågan. 

Boverket har därför på uppdrag av regeringen tagit fram en beräkningsmodell där antalet hushåll som saknar en rimlig bostad beräknas på nationell, regional och lokal nivå. 

[ Annons ]

Det var den som låg till grund för den rapport som Boverket lämnade över till regeringen under veckan. Den visar att hela 462 000 hushåll i landet trångbodda och att drygt 56 000 av dem har även en ansträngd boendeekonomi.

Maria Pleiborn, demograf och bostadsmarknadsexpert på WSP säger i en kommentar att Boverket ger en del intressant fakta. 

–  Det är bra att få siffror på de problem vi har på bostadsmarknaden och som skulle kunna påverkas av en mer effektiv och socialt inriktad bostadspolitik. Men problemet påpekar de själva: Siffrorna säger inte hela sanningen. Vi vet att vi har problem med folkbokföringen och de problemen är tyvärr särskilt stora i de områden dör bostadsbristen sannolikt är som störst. Detta medför att åtgärderna som skulle kunna föreslås kanske trots allt görs utifrån en skev bild av verkligheten.

– Men, tillägger hon, det är bättre än ingenting. Och definitivt bättre än beräkningar av bostadsbyggnadsbehovet som varit allenarådande tills nu.

Men vad betyder Boverkets nya modell för framtida bostadsplanering. Enligt Martin Lindvall, samhällspolitisk chef på Fastighetsägarna Sverige, är den ett steg i rätt riktning. Han betonar att han ännu inte hunnit sätta sig in i detaljerna, men av det han hittills sett tror han att det kan komma att bli ett viktigt verktyg när man planerar åtgärder för bostadsförsörjningen.. Han menar att man här gör en analys i linje med vad man kom fram till i utredningen ”Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar”, där Martin satt med som expert.

– Där betonade vi vikten av att skapa en bättre bild av hur de faktiska bostadsbehoven  ser ut lokalt, inte förlita sig på osäker och bristfällig information från de bostadsmarknadsenkäter som görs varje år. Hushållsekonomiska begränsningar är exempel på parametrar som måste beaktas i lokal planering.

Det görs alltså i den nya beräkningsmodellen.

– Det och andra parametrar som Boverket lyfter fram är centrala för att särskilja vilka behov som kan mötas av den reguljära bostadsmarknaden och vilka som kräver offentliga stödinsatser. 

– Fördjupade lokala analyser gör det förhoppningsvis möjligt att identifiera vilka sociala stödinsatser som ger bäst effekt på orten. I flera fall kommer befintliga verktyg att fungera väl, men analysen blottlägger sannolikt även brister i verktygslådan. Mot den bakgrunden är den pågående diskussionen om hur en svensk modell för social housing kan utformas oerhört viktig, säger Martin Lindvall.

Simon Imner, bostadsanalytiker på Tyréns, menar att Boverkets beräkningsmodell är en av många nyligen sända signaler på att man från statligt håll har vaknat upp och på nytt börjat intressera sig för hur man kan förbättra förutsättningarna för de som står långt från den ordinarie bostadsmarknaden. Han efterlyser även mer kunskap om de hushåll som marknaden inte bygger för och som samtidigt inte kvalificerar sig för att omfattas av det sociala skyddsnätet.

– I media har det snappats upp att nära en halv miljon (462 000) hushåll är trångbodda, och här är det viktigt att komma ihåg att trångboddhet blir ett allvarligt problem inom bostadsförsörjningen först om hushållet har för höga boendekostnader i relation till sin inkomst samtidigt som det saknas rimliga alternativ i bostadsutbudet. En viktig diskussion att belysa är att uppgifter om hemlöshet är svårt att fånga upp i den här typen av beräkningar, eftersom det finns brister i registerdatan. Här skulle en ny nationell hemlöshetsstrategi kunna vara ett viktigt steg för att få fram bättre kunskap om detta växande samhällsproblem.bostads

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]