Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige. Foto: Magnus Glans
Publicerat 30 maj, 2022

Branschen är möjliggörare för ökad trygghet

Det är bra att det tas initiativ för minskad brottslighet och ökad trygghet. För att nå framgång kommer fastighetsägares medverkan att vara nödvändig. Men lagstiftningen behöver en uppdatering, menar Anders Holmestig.

Samhället måste göra det svårt att vara kriminell och i stället skapa reella och attraktiva alternativ. Satsningar behövs för att bryta utanförskap och segregation samt för att stärka polis och rättsväsende. Skola och arbetsmarknad är nyckelområden för att skapa ett starkt och säkert samhälle. Inom bostadspolitiken behövs reformer för en socialt hållbar bostadsmarknad där fler ges möjlighet att ha en egen bostad och inte tvingas bo otryggt i andra eller tredje hand.

Det är därför mycket positivt att företrädare för alla riksdagspartier fördömt den senaste tidens våldsbrott och att åtta myndigheter nu får ett samlat ansvar för att jobba mot segregation, och i förlängningen minskad brottslighet och ökad trygghet. Vi står också bakom förslaget att ge kommunen ett lagstadgat ansvar att förebygga brott. Men för att nå framgång är det angeläget att ge näringsliv och civilsamhälle möjlighet att på frivillig basis kunna bidra i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

[ Annons ]

Fastighetsägare varken kan eller ska vara poliser. Inte alla har möjlighet att arbeta brottsförebyggande utöver sin ordinarie verksamhet. En viktig principiell utgångspunkt är att det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet måste bygga på frivillighet. I samverkan med andra aktörer kan däremot fastighetsägare skapa trygga och attraktiva miljöer där människor vill leva, bo, umgås och arbeta.

Tillsammans finns det stora möjligheter att nå framgång. Ett exempel är platssamverkan, där varje aktör aktivt bidrar för att höja områdets attraktivitet och trygghet. Det är viktigt att genom dialog förstå och dra nytta av varandras kompetenser, tydliggöra de olika aktörernas roller, kompetenser, resurser och ansvarsområden och våga ställa krav på varandra. Men också att i denna dialog bidra för att underlätta för de andra aktörerna i stadsdelen.

Genom att involvera fastighetsägare och öka samverkan mellan näringsliv och myndigheter kan också effektiviteten i det brottsbekämpande arbetet öka.

Genom ett målmedvetet och systematiskt arbete har exempelvis fastighetsägare i Järvaområdet i Stockholm genom platssamverkan lyckats minska antalet lägenhetsinbrott till under rikssnittet, från att för tio år sedan haft flest lägenhetsinbrott i hela Sverige. Även i Gamlestaden i Göteborg och BID Malmö ser vi goda exempel.

Men potentialen hos fastighetsägare utnyttjas inte fullt ut eftersom föråldrad lagstiftning ofta sätter käppar i hjulet. Lagstiftningen behöver uppdateras för att svara upp mot den samhällsutveckling vi ser. Genom att involvera fastighetsägare och öka samverkan mellan näringsliv och myndigheter kan också effektiviteten i det brottsbekämpande arbetet öka. Hos många fastighetsägare finns stor kunskap som myndigheter och kommun kan dra nytta av för att skapa en korrekt lägesbild och öka träffsäkerheten i sitt arbete. Samverkan kan således medföra betydande kostnadsbesparingar för det allmänna.

Lagstiftningen bör ses över och föråldrade synsätt bytas ut. Fastighetsägarna har därför tagit fram ett trygghetspaket med 17 konkreta lagförslag mot svartuthyrning och fusk med folkbokföring, brottslighet i lokaler och bostäder, samt effektivare åtgärder mot otrygghet i området. Med våra förslag finns möjlighet för riksdag och regering att skapa effektiva verktyg, som möjliggör att fastighetsägare kan vara en konstruktiv kraft i kampen mot brott i och omkring fastigheter.

Anders Holmestig,
vd Fastighetsägarna Sverige

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]