Inom Oceanhamnen, Helsingborgs nya A-läge, har Wihlborgs, Castellum och Midroc över 30 000 kvadratmeter kontor och hotell under utveckling, ett välkommet tillskott på lokalhyres-marknaden. Illustration: Helsingborgs stad
Publicerat 4 maj, 2020

En snabbväxare i södra Sverige

Fram till 2035 planeras för ytterligare 40 000 invånare i Helsingborg. Nya bostadsområden och logistik planeras, men för nya kontor är marknaden tämligen mättad.

Kontor | Efterfrågan på kontorsmarknaden bedöms som god. Men vad gäller stora etableringar är det stor konkurrens från Malmö, och till viss del även från Lund. Ser man till pågående/planerad nyproduktion är det främst i a-läge som det tillförs nya kontor i Helsingborg. Även i b- och c-läge har det noterats mycket starka hyresnivåer i nyproduktion och för moderna lokaler.

Handel | Handel är en stark sektor i Helsingborgs näringsliv, och det gäller även på fastighetsmarknaden.

[ Annons ]

Till följd av den snabbt växande e-handeln tar även lager- och logistikfastigheter allt mer plats utmed E6 och E4. Egentligen inte bara i Helsingborg, utan många aktörer ser Landskrona som ett attraktivt alternativ vid nyetableringar, till stor del på grund av de relativt låga markpriserna. Ytterligare en effekt av den ökande e-handeln är ett ökat fokus på externhandelsområde, där ”lågprisbutiker” har en stark nisch. Väla är ett starkt dragplåster, medan Centrum får större fokus på restauranger, upplevelser och service.

Bostäder | Helsingborg är en av de snabbast växande städerna i Sverige. Fram till 2035 planeras för ytterligare 40 000 invånare. Kommunen arbetar aktivt för en modern och hållbar stadsbyggnad med såväl befintliga som nya stadsdelar. Miljonprogramsområdet Drottninghög är ett område som det satsas på och en stadsdel med stor utvecklingspotential.

Marknaden för bostadsbyggrätter, oavsett typ av bebyggelse och upplåtelseform är god. Befolkningsutvecklingen och den goda efterfrågan gör att det finns förutsättningar för exploatering inom i princip samtliga delmarknader. Flera av regionens stora bygg- och fastighetsutvecklingsbolag är aktiva på marknaden.

Investeringsmarknaden | Transaktionsaktiviteten i Helsingborg avseende kontorsfastigheter är traditionellt låg. Intresse finns, men beståndet innehas i huvudsak av aktörer med ett långsiktigt fokus på förvaltning och fastighetsutveckling.

Direktavkastningskraven för bostäder har under flera år uppvisat en stadigvarande sjunkande trend. Efterfrågan under 2020 väntas vara fortsatt stark. Den positiva utvecklingen bedöms i huvudsak ha planat ut, men det vinns viss potential för fortsatt sjunkande direktavkastningskrav.

På logistikmarknaden sker stora investeringar i nyproduktion och där väntas fortsatt stark efterfrågan.

Jan Tärnell,
Svefa
Analys gjord 4 mars

Ett nytt landmärke planeras i Drottninghög i Helsingborg, på 8 000 kvm och 16 våningar, med både bostadsrätter och hyresrätter. Det ska finnas gröna rum med stadsodling, dagvattenför-dröjning och gröna tak. Planerad byggstart är under våren 2021 och inflyttning sommaren 2023. Illustration: LINK arkitektur

LOGISK PLATS FÖR LOGISTIK

Wihlborgs är en av aktörerna som är med i projektet Oceanhamnen. För Wihlborgs del handlar det om 11 000 kvadratmeter kontorsyta där cirka hälften är uthyrt.

– För fyra år sedan byggde Wihlborgs till Helsingborgs C med 6 000 kvadratmeter moderna kontorsytor. Innan detta får man gå tillbaka till slutet av 90-talet när Helsingborg C, eller Knutpunkten som det kallades tidigare färdigställdes, så nog finns det behov av nya kontor i centrala Helsingborg, säger Thomas Bråhagen regionchef på Wihlborgs Helsingborgskontor.

Kontorshyrorna har gått upp och i de nya projekten ligger de på mellan 2 500–3 000 kronor kvadratmeter och därmed inte så långt från hyrorna i Malmö.

Totalt äger och förvaltar Wihlborgs 600 000 kvadratmeter lokal-yta där en stor del är företagslokaler och logistik.

–  De senaste åren har det varit ett rejält uppsving. Man har insett att Helsingborg med hamnen och där Europavägarna möts är en logisk plats för logistik, säger Thomas Bråhagen.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]