[ Annons ]

Att spara känsliga uppgifter om hyresgäster kan strida mot personuppgiftslagen. Fastighetsjuristen Line Zandén på Fastighetsägarna Sverige reder ut.
Publicerat 1 augusti, 2013

Vilka uppgifter får en hyresvärd spara?

Att spara känsliga uppgifter om hyresgäster kan strida mot personuppgiftslagen. Fastighetsjuristen Line Zandén på Fastighetsägarna Sverige reder ut.

RELEVANSEN AVGÖR

[ Annons ]

Hyresvärdar måste spara vissa uppgifter om sina hyresgäster för att kunna administrera sin fastighetsförvaltning, exempelvis namn, personnummer och kontaktuppgifter. Andra uppgifter kan också vara relevanta att spara under hyresförhållandet, exempelvis uppgifter om betalningsförsummelser, störningar i boendet och åsidosättande av sundhet, ordning och gott skick. Uppgifter av den här typen får dessa sparas så länge som det behövs för att tillvarata hyresvärdens rättsliga anspråk, till exempel för att kunna fullfölja en uppsägning eller driva in en hyresfordran. Därefter ska uppgifterna sållas bort. 

PRINCIPIELLT FÖRBUD

PuL innehåller ett principiellt förbud mot att hantera känsliga uppgifter. Med känsliga personuppgifter menas uppgiftersom rör etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös övertygelse, medlemskap i en fackförening och uppgifter angående hälsa eller sexualliv. En hyresvärd får bara behandla känsliga personuppgifter om hyresgästen har lämnat sitt uttryckliga samtycke till att hyresvärden registrerar uppgiften. Det ska poängteras att det är svårt att se ett sammanhang när det är relevant för en hyresvärd att inhämta uppgifter om exempelvis en hyresgästs etnicitet eller politiska åsikter.

MÅSTE SAMTYCKA

Oavsett vilka typer av uppgifter som sparas om en hyresgäst så måste denna lämna samtycke till detta, till exempel i samband med kontraktsskrivning. Hyresvärden ska också självmant lämna information till hyresgästen om hur personuppgifterna kommer att behandlas.

BÖTER ELLER FÄNGELSE

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet behandlar personuppgifter exempelvis i strid med förbudet mot behandling av känsliga personuppgifter kan dömas till böter eller till fängelse i högst sex månader.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]