Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.
Publicerat 24 februari, 2020

”Vi måste sätta människor och inte systemet i fokus”

Det brådskar att hitta lösningarna för att mer långsiktigt hållbart samhälle. Fastighetsägare har under hundratals år utvecklat attraktiva miljöer. I sin ledare pekar Reinhold Lennebo på vikten av att verkligen ta tillvara på den erfarenheten.

Fastigheter är grunden för att alla andra verksamheter i vårt samhälle fungerar. Det är svårt att tänka sig utbildning, sjukvård, boende, arbete, handel och nöjen utan fastigheter.

[ Annons ]

Det ställer stora krav på fastighetsägare att våra fastigheter ger så litet klimatavtryck som möjligt, att minimera koldioxidutsläpp genom långsiktigt hållbara material, att minska energianvändningen och att återanvända och återbruka så mycket material som möjligt.

Vi behöver omsätta den kunskap som finns till att skapa ett mer långsiktigt hållbart samhälle, men det kommer inte att räcka för att anpassa oss till klimatförändringarna. Vi behöver också utveckla ny kunskap för att kunna möta förändringar och skydda våra fastigheter från effekter som inte kunde förutses när husen byggdes.

Det är bråttom att hitta lösningar som vi kan använda redan idag. Vi behöver samtidigt vara långsiktiga för att kunna möta andra utmaningar för fastighetsbranschen, där ny forskning kan bidra till att utveckla hållbara strategier. Framför allt är det tre områden som har oerhört stor betydelse för samhällsutvecklingen; urbanisering, digitalisering och social hållbarhet.

REINHOLD X 3
Utredning
Nu utreder staten hyresförhandlingarna på riktigt! En oberoende tvistelösning och lagstiftning är nödvändig.

Utmaningar
Många utmaningar i handeln – nya affärsmodeller krävs. Vi jobbar på det!

Orientering
Snöfri vinter än så länge. Inga skidor, bara orienteringsskor!

Urbaniseringen är en av de megatrender som har störst inverkan på vårt sätt att leva och bo. Städer kommer att byggas ut och byggas om, vilket kommer ställa stora krav på att vi skapar miljöer som är attraktiva och bidrar till social sammanhållning. Samtidigt behöver vi utveckla alla delar av landet utifrån de förutsättningar och möjligheter som finns på platsen. Här har fastighetsägare, med sin kunskap om hur människor använder byggnader, en viktig roll i att skapa framtidens hållbara miljöer.

Den snabba digitaliseringen har stor betydelse för hur vi skapar hållbara miljöer där människor vill leva och befinna sig. Digitaliseringen påverkar alla delar av vårt samhälle och kommer ställa helt nya krav på våra byggnader och hur de används. Vi behöver skapa ett bra förhållande mellan den snabba digitaliseringen och den mer långsamma planeringen och byggandet, så att vi inte bygger bort framtidens möjligheter. Här behövs en tydlig samverkan mellan näringsliv, utvecklare och planerare som kräver både ny kunskap och möjlighet till snabbare förändring.

Samtidigt som vi anpassar oss till klimatförändringar, de ökade krav som urbanisering och digitalisering för med sig måste vi också utveckla miljöer som uppmuntrar till möten mellan olika människor för att skapa socialt hållbara samhällen. Vi behöver se till att det finns bostäder, men också möjlighet till service, kommunikationer och mötesplatser utifrån människors olika behov.

Utmaningarna är många. Det kräver satsningar på att omsätta befintlig och ta fram ny kunskap samt utvecklande arbetssätt, men framför allt behöver vi sätta människan framför systemet i fokus för att lyckas. Fastighetsägare har under hundratals år utvecklat miljöer som är attraktiva och där människor vill vara genom att lyssna på behov och önskemål. Genom att vi tar tillvara den erfarenhet som fastighetsbranschen har av att utveckla attraktiva miljöer kan vi också skapa långsiktigt hållbara miljöer medan vi ställer om till ett hållbart samhälle.

Reinhold Lennebo,
vd Fastighetsägarna Sverige

[ Annons ]

[ Opinion ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]