[ Annons ]

Publicerat 31 maj, 2018

Varnar för låsta upplåtelseformer

Kommuner ska kunna bestämma att endast hyresrätter får byggas på den egna marken. Detta föreslår nu Översiktsplaneutredningen. Fastighetsägarna varnar för att det kan få mycket negativa konsekvenser.

Utredningens uppdrag var att hitta sätt att stärka översiktsplanens roll för att underlätta för planeringen i kommunerna och därigenom få fram fler bostäder snabbare än idag.

[ Annons ]

Här finns förslag på att flera krav ska bort. Man menar att en mer flexibel standard underlättar både för kommunen och för andra aktörer. Boverket ska även ges i uppdrag att besluta om en standard för digitala översiktsplaner.

– Det finns många goda tankar kring bättre översiktsplaner från utredningen i denna del. Jag kan dock konstatera att man inte lämnar förslag som kommer att effektivisera efterföljande steg i planeringsprocessen, vilket var huvudfokus för utredningen, säger Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna.

Han menar att genom att öka kraven på innehåll i översiktsplanen och samtidigt inte göra den bindande, ökar arbetsbelastningen i såväl denna process som i efterföljande steg.

– Detta då viktiga frågor inte kommer vara avklarade. Summerar man förlaget är risken snarare att detta gör den redan tidsödande planeringsprocessen än mer tids- och resurskrävande, säger Rikard Silverfur.

Men det är en del han skarpt vänder sig emot.

Utredningen föreslår även en ny lag som innebär att kommuner ska kunna låsa att endast hyresrätter ska få finnas på mark som idag ägs av kommunen eller ett kommunalägt bolag.

Ett rent kontraproduktivt förslag menar Rikard Silverfur.

– För att värna hyresrätten bör man inte minska bostadsbyggandet genom att låsa upplåtelseform och därmed försvåra finansieringsmöjligheterna.

Regleringen av upplåtelseform ska även gälla om marken säljs vidare till en ny ägare.

– En reglering av upplåtelseformen hindrar fastighetsägaren att själv bestämma hur fastigheten ska utvecklas. Än allvarligare är att en reglering av upplåtelseform ökar klyftan mellan hyrt och ägt boende, säger Rikard Silverfur.

Allvarligast, menar han, är att regleringen av upplåtelseform får negativa konsekvenser ur ett fastighetsekonomiskt perspektiv. Fastigheter med reglerad upplåtelseform kommer att värderas på ett annat sätt än fastigheter utan reglering. Rikard Silverfur betonar att detta potentiella värde är viktigt även så fastighetsägaren har som uttalad plan att fortsätta förvalta fastigheten i hyresform.

– Eftersom det innebär en begränsning av marknaden kommer fastighetsvärdet att bli lägre. Det kan exempelvis innebära sämre villkor när man behöver låna för att genomföra en nödvändig renovering.  Det är en självklarhet eftersom banken inte får samma säkerhet.

Förslag som begränsar bostadsbolags möjligheter till att finansiera nyproduktion och upprustning bör inte genomföras, menar Rikard Silverfur. Han anser utredningen inte gett sig tid till att utreda de konsekvenser begränsningen skulle innebära.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]