Publicerat 11 september, 2014

Uppsala kan få en andra stadskärna

Minskade kontorsvakanser och stora satsningar på nya handels­områden. Det råder stabil tillväxt i universitetsstaden.

Minskade kontorsvakanser och stora satsningar på nya handels­områden. Det råder stabil tillväxt i universitetsstaden.

[ Annons ]

Aspholmens fastighet Svalan är en av Uppsalas nya kontorsfastigheter, med stort fokus på hållbarhet. Foto: Aspholmen

Näringsliv Antalet invånare växer ständigt, de senaste åren med 3 000–4 000 per år. Uppsala är med sina internationellt verksamma läkemedelsföretag, flera statliga verk och medicinska kompetens ett av Nordens ledande medicinska centrum. Ett ledmotiv när företag söker etablera sig i staden är möjligheten till nära samarbete med universiteten. Den starka positionen inom utbildning och forskning skapar arbetstillfällen samt genererar ett stabilt inflöde av kvalificerad arbetskraft till staden.

Kontor Några av de största aktörerna på den kommersiella hyresfastighetsmarknaden är Aspholmen (Castellum), Atrium Ljungberg och Klövern. Marknaden för kontor har under det senaste året upplevt en modest minskning i vakansnivåerna och tendenser till ytterligare minskning kan anas. En trend bland byggherrar och fastighetsägare är viljan att satsa på hållbara projekt.
Aspholmen har till exempel i kvarteret Svalan tecknat två nya hyresavtal som omfattar 2 900 kvadratmeter med Sweco och ett it-företag. Fastigheten beräknas stå klar hösten 2014 och vara klassificerad enligt Miljöbyggnad i nivå silver.

Handel Den tillväxtperiod som Uppsala befinner sig i, med en ökad efterfrågan från den växande kundbasen, har skapat ett stort intresse inom handeln. Just nu pågår utveckling av flera nya handels- och lokalytor. Atrium Ljungberg vill tillsammans med Uppsala kommun skapa en ”andra” stadskärna för Uppsala, nämligen Gränby Centrum och Gränby Köpstad. Fram till 2020 har Uppsala en befolkningsprognos på en ökning om cirka nio procent och en ökad köpkraft med 15 procent. För Gränby skulle detta innebära cirka 2,3 miljarder kronor bara för dess närmarknad.

Bostäder Under 2013 beviljades cirka 35 procent fler bygglov (motsvarande 95 500 kvadratmeter BTA) jämfört med 2012 för bostadshus i Uppsala län och en uppskattning av första kvartalet 2014 tyder på en ytterligare ökning. Genom förvärvet av ett markområde i Ulleråker, strax söder om Uppsala centrum, finns det goda förutsättningar för kommunen att möta den stora efterfrågan. Kommunen förvärvade marken, om cirka 774 000 kvadratmeter, från landstinget i Uppsala län. Initialt bedömer kommunen att drygt hälften av markområdet är lämpligt att bebygga och uppskattningsvis 6 000–8 000 lägenheter planeras. Vidare vill Rikshem bygga två 16-våningshus med bostäder intill Gränby sportfält.

Investeringsmarknad I takt med den ekonomiska återhämtningen och det ökade intresset för fastigheter generellt noteras det för Uppsala ökande transaktionsvolymer. Något minskade vakanser för kontorsmarknaden tros vara en faktor.

Slutsats De ökade handelsytorna och trycket på fler bostäder ställer stora krav på bland annat en effektiv bygglovshantering för att kunna möta efterfrågan. Företagens framgångar under 2013 bör på sikt bidra till en något lägre arbetslöshet. Trenden att utveckla nya, moderna kontorsfastigheter med miljöklassningar tycks vara något både utvecklarna och hyresgästerna tror på och minskade vakanser på kontorsmarknaden borde ytterligare stimulera detta.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]