Publicerat 22 januari, 2019

Unik studie av energideklarationerna

Ekonomiskt svaga grupper bor ofta i byggnader med stora behov av energieffektivisering. Det är en av slutsatserna i ett examensarbete som jämfört den första omgången energideklarationer från 2008 med 2018.

Först några siffror:

[ Annons ]

Den specifika energianvändningen har minskat med 20 kWh per kvadratmeter mellan de två vågorna av energideklarationer. Detta motsvarar en årlig energieffektiviseringstakt om 1,7 procent. Störst minskning har skett där den specifika energianvändningen initialt var som högst.

Det är första gången data från energideklarationer används för att studera utveckling av energiprestanda i bostadsbeståndet. Detta har nu alltså gjorts i examensarbetet ”Energideklarationen i två vågor”. Jenny von Platten och Carolina Holmberg på Lunds universitet använt data från svenska energideklarationer för att studera hur energiprestandan hos svenska flerbostadshus har utvecklats de senaste tio åren, mellan 2008, då energideklarationerna först utfärdades, och 2018.

– Då en energideklaration är giltig i 10 år har många fastighetsägare förnyat sina energideklarationer under 2018, vilket innebär att det är först nu som det är möjligt att använda deklarationerna till att studera förändringar i energiprestanda över tid, säger Carolina Holmberg.

Examensarbetet har skett i samarbete med RISE och är en det av forskningsprojektet Nationell Byggnadsspecifik Information (NBI). Studien ska bidra med underlag när Boverket och Energimyndigheten ska utforma Sveriges nya renoveringsstrategi, som ska ta hänsyn både till miljö och sociala aspekter.

Där är en slutsats att flerbostadshus där de boende har lägre inkomster fortfarande håller lägst energiprestanda.

– Genom att inkludera dessa faktorer ges även en bild av i vilken grad behov av energieffektivisering sammanfaller med låg betalningsförmåga, och därmed känslighet för hyresökningar i samband med renovering, säger Jenny von Platten.

En som läst rapporten med intresse är Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna.

– Jag vill först och främst berömma studien. Den ger värdefull kunskap och pekar samtidigt ut framtida forskning. Att studera energideklarationerna i forskningssyfte är utmärkt. Jag hoppas att det kommer mer.

Det kommer det också att göras. Jenny von Platten är numera industridoktorand på RISE i projektet NBI och ska där bygga vidare på examensarbetet .

Från Fastighetsägarna har det riktats skarp kritik mot att energideklarationerna till stor del är ett byråkratiskt påfund. Rikard Silverfur hade därför gärna velat få svar på om energieffektiviseringar skett tack vare de åtgärdsförslag som lämnats i energideklarationerna.

– I vårt arbete har vi inte utvärderat energideklarationen i mån av utformning och funktion som styrmedel. Vi har istället använt informationen från energideklarationen för att analysera hur energiprestandan har utvecklats bland svenska flerbostadshus, säger Carolina Holmberg.

Rikard Silverfur reagerar också på en formulering som säger att ”betydande energieffektivisering även har skett i det bestånd som inte har renoverats. Detta indikerar att renovering som en förutsättning för energieffektivisering i bostadsbeståndet inte är en självklarhet.” Rikard Silverfur menar att det inte går att dra någon slutsats om att renovering inte skulle vara nödvändig för att uppnå.

– Dels utgör antalet djuprenoveringar i de studerade objekten mindre än en procent, samtidigt som studien konstaterar att djuprenovering uppnår bäst resultat. Dels kommer den energieffektivisering som endast kan uppnås genom djuprenovering vara nödvändig om vi ska nå målen om nära noll energi-byggnader och i det klimatpolitiska ramverket.

Jenny von Platten ger honom rätt.

– Det stämmer att en stor del av den observerade energieffektiviseringen troligtvis är sprungen från relativt lättillgängliga och kostnadseffektiva åtgärder. Det är därför rimligt att anta att mer omfattande åtgärder kommer att krävas för att uppehålla en lika hög energieffektiviseringstakt framöver, säger Jenny von Platten.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]