Länsförsäkringar Västerbottens huvudkontor har flyttat in i nya lokaler i centrala Umeå. 250 personer kommer att arbeta här och huset kommer att miljöcertifieras enligt kraven för BREEAM Excellent. Foto: Hundven-Clements Photograohy
Publicerat 27 november, 2018

Umeå rustar upp för 200 000 nya invånare

För att Umeå ska växa krävs en ökad nyproduktion vad gäller både bostäder och arbetsplatser. Handeln i centrum utmanas av den starka externhandeln.

Näringsliv | Umeå är den ledande tillväxtregionen i norra Sverige med ett mål om 200 000 invånare till år 2050. Kommunens planer på att förtäta Umeås centrala delar och universitetsområdet i samband med en förbättrad tillgänglighet gör Umeå mer attraktivt ur etableringssynpunkt.

[ Annons ]

Kontor | Kontorsmarknaden fortsätter i positiv riktning och efterfrågan vad gäller nyproduktion av kontor visar inga tecken på avmattning. Rapporterade nyetableringar och hyresförlängningar stärker bilden av en god marknad för lokalslaget. Framgången grundar sig huvudsakligen i moderna och yteffektiva kontor vilka uppförs i kommunikationsnära lägen, där efterfrågan visat sig vara som störst.

Handel | När ikea 2016 etablerade sig söder om centrum öppnades även ett nytt köpcentrum, Avion shopping, med närmare 90 butiker och restauranger. Många centrumbaserade företag valde att flytta till köpcentrumet, delvis av oro för minskad centrumhandel.

Flera butiksägare i centrum rapporterade också om sjunkande omsättning och svagare resultat under 2017. Under våren har Rico Estate Development tecknat ett avsiktsavtal med Umeå kommun om att utveckla ett område om 40 hektar norr om Umeå centrum vid Ersboda.

Planerna på utökade externhandelsområden bedöms skapa ytterligare oro för centrumhandelns framtid.

Vy mot de nya byggnaderna från Götgatan som ingår i detaljplanen för kvarteret Frigg i centrum. Detaljplanen har nyligen justerats efter en återremiss. Illustration: Arkinova

Bostäder | Under de senaste tre åren har nyproduktionen för småhus och flerbostadshus i Umeå överstigit 1 000 bostäder per år, vilket har gjort Umeå till den stad i norra Sverige där det byggs flest bostäder årligen. Under 2018 har däremot privatbostadsmarknaden noterat en mer avvaktande ställning, främst i nyproduktionen, där vissa bostadsrättsexploatörer valt att senarelägga planerade byggstarter.

Trots att det producerats många bostäder finns grupper med svag ekonomi som har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden då boendekostnaderna i nyproduktion tenderar att bli för höga. För att undvika en segregerad marknad utreder Umeå kommun bland annat möjligheten att införa hyresgarantier.

Investeringsmarknad | Det senaste året har totalt visat en nedåtgående trend vad gäller transaktionsvolymerna jämfört motsvarande period föregående år. Uppemot en halvering i transaktionsvolymen har noterats. En delförklaring till detta bedöms vara att det är valår vilket av tradition brukar innebära en minskad aktivitet för både samhällsfastigheter och större bostadsportföljer med kommuner som säljare.

Roine Stenius,
Svefa

Stor tillförsikt hos Baltic

”Det som är bra för Umeå är bra för Baltic”. David Carlsson, vd på Balticgruppen, påpekar att bolaget har hundra procent av sitt bestånd i staden och att man ser med tillförsikt på framtiden.

– Vi har samma vision som staden och förbereder oss på att Umeå växer till 200 000 invånare. Det innebär att vi ska bygga fler bostäder och fler kontor, säger David Carlsson.

Bolaget har även ett byggbolag som omsätter 400 miljoner per år. Just nu driver man tio detaljplaner och några är bostadsrättsprojekt.

– I Umeå har det de senaste åren byggts 20 procent bostadsrätter och 80 procent hyresrätter, så det är inget överutbud av bostadsrätter. Även Umeå fick en släng av oron på Stockholmsmarknaden men nu har det börjat lossna igen.

Balticgruppen äger stora handelsytor, bland annat gallerian Utopia.

– Vi har några vakanta lokaler och har till viss del påverkats av nya shoppingcentret Avion som ligger bredvid IKEA. Det sker också en omställning till ökad e-handel som påverkar alla i branschen, säger David Carlsson.

David Grossman

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]