[ Annons ]

Publicerat 6 maj, 2011

Transaktionsvolymerna kommer att stiga även under 2011 och 2012

Den svenska ekonomin har sedan en tid tillbaka legat i framkant bland världens utvecklade länder vilket har avspeglats på den svenska fastighetsmarknaden. Exporten som hittills varit en mycket stark tillväxtmotor förväntas försvagas på sikt medan den inhemska efterfrågan bedöms som fortsatt stark.På den svenska fastighetsmarknaden mer än tredubblades transaktionsvolymen från 30 miljarder kronor 2009 till […]

Den svenska ekonomin har sedan en tid tillbaka legat i framkant bland världens utvecklade länder vilket har avspeglats på den svenska fastighetsmarknaden. Exporten som hittills varit en mycket stark tillväxtmotor förväntas försvagas på sikt medan den inhemska efterfrågan bedöms som fortsatt stark.På den svenska fastighetsmarknaden mer än tredubblades transaktionsvolymen från 30 miljarder kronor 2009 till 100 miljarder kronor 2010. Marginal finns dock fortfarande till de historiskt höga volymerna som noterades 2005 till 2008 kring 150 miljarder kronor per år.

[ Annons ]

Under 2010 präglades transaktionsmarknaden av stort fokus på primefastigheter i Sveriges tre största städer, och då i synnerhet i Stockholm.Under andra halvåret 2010 förbättrades dock ­möjligheterna till finansiering ytterligare vilket kombinerat med ljusa framtidsutsikter öppnade upp marknaden för oppor­tunistiska investerare med riskaptit för fastigheter belägna utanför de tre storstadsregionerna.
Intresset bland investerarna för fler typer av fastigheter ökade och transaktionsvolymen för det fjärde kvartalet 2010 blev strax över 35 miljarder kronor. Något mer försiktigt har 2011 inletts och första kvartalets transaktionsvolym stannade på strax över 16 miljarder kronor vilket var i linje med första kvartalet 2010. Trots detta bedömer Newsec att transaktionsvolymen kommer att stiga även under 2011 och 2012.

För att stiga ombord på fastighetståget krävs att du är beredd att betala morgondagens yielder.

Utländska investerare svarade för cirka 15 procent av förvärven under 2010 jämfört med cirka 10 procent 2009. De utländska investerarna utgjordes till allra största delen av våra nordiska grannar och tyska fonder. Investerare som inte har sin bas i dessa länder stod för mindre än 1 procent av förvärven 2010 vilket kan jämföras med 15 procent 2008 och 35 procent 2007. Den nedåtgående trenden tycks dock vara bruten då denna kategori av investerare under kvartal ett 2011 genomförde fem transaktioner, om strax över 2 miljarder kronor, av vilka fyra rört retailfastigheter. Det betyder att konkurrensen nu är stenhård om attraktiva köpcentrum, gallerior och externhandel.
Under första halvan av april har dessutom ett konsortium med Grosvenor som ledare samt Pramerica investerat i retailfastigheter till ett sammanlagt värde om närmare 3 miljarder kronor. De köpglada privatkonsumenterna har nu på allvar slagit igenom på den svenska fastighetsmarknaden vilket syns på investerarnas kraftigt ökade intresse för retailsegmentet.

Marknaden har utvecklats väl under mer än ett år och mycket tyder på att den starka tillväxten i Sverige kommer att skapa mer arbetstillfällen, med sjunkande vakanser och stigande hyror som följd. Yielderna kommer därför att sjunka ytterligare med sannolika prisstegringar kommande två år. Då fastighetspriserna bedöms fortsätta stiga kommer nu intresset att öka för svenska fastigheter från alla typer av investerare. Men för att få stiga ombord på fastighets­tåget krävs att du är beredd att betala morgondagens yielder.

Allt fler fastighets­ägare väljer att sälja sina fastig­heter i breda försäljningsprocesser för att fånga nya investerare på marknaden. Men både investerarna och dess finansiärer är idag selektiva när det gäller fastighetsinvesteringar och man följer sin strategi. Den stora merparten baserar sina förvärv och försäljningar på väl genomförda analyser och lite lämnas åt slumpen. Var noggrann och gör din analys, men dröj inte för länge för då hinner tåget lämna stationen för denna gång!

Marie Bucht, Head of Advice på Newsec.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Krönikor ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]