Foto: Björn Leijon
Publicerat 1 november, 2012

Nu har byggarna fått träsmak

Antalet trähus har ökat kraftigt sedan det blev tillåtet att bygga flervåningshus i trä. En industrialiserad byggprocess som ger besparingar lockar. Om åtta år står trähusen för 20–30 procent av marknaden spår experterna.

Allt började för 18 år sedan med hävandet av den lag som föreskrev att hus högre än två våningar inte fick ha brännbara material i stommen. Förändringen banade väg för den revolution som nu är på gång i byggbranschen. Sedan år 2000 har andelen flervåningshus som byggs med stomme i trä istället för betong eller stål vuxit från en till drygt 15 procent.

[ Annons ]

– Vi har gått från genombrott till etablering, säger Niclas Svensson, som driver företaget FörnyaByggandet Nu och tills nyligen var chef för Sveriges Träbyggnadskansli, en organisation som arbetar för ökad kunskap om modernt industriellt träbyggande.

Enligt Niclas Svensson har omkring 230 av Sveriges 290 kommuner idag uppfört flervåningshus eller andra större byggnader med stomme i trä sedan mitten av 90-talet, framför allt bostäder. Fasaderna utgörs normalt av puts, men kan även vara i trä eller tegel.

– Bara i Stockholmsregionen pågår det idag ungefär 150 projekt där större byggnader eller fler­våningshus får bärande konstruktioner i trä, berättar Niclas Svensson.

Träbyggandet är konkurrenskraftigt både tids- och kostnadsmässigt sett.”
PER-ERIK ERIKSSON, CHEF SP

Det som framför allt lockar byggbolagen är de starkt nerkortade byggtiderna som har möjliggjorts genom en industrialisering av byggprocessen. Inte bara bjälklag och väggelement utan hela lägenheter förtillverkas idag i fabrik. Det ger färre arbetstimmar på byggplatsen med minskade personalkostnader som följd. Dessutom är trä ett lätt byggmaterial som gör det möjligt att transportera färdiga enheter till förhållandevis låga kostnader.

– Bergshamra i Solna är ett av de häftigaste byggen jag har sett. Här följde jag en arbetsdag när åtta långtradare från Piteå kom inrullande med 24 studentlägenheter. Hela huset byggdes på en dag. Till sist la man på det färdigtillverkade taket, berättar Per-Erik Eriksson, chef för Byggande och Boende med Trä, vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Idag är säkerhetsnivån när det gäller brandskydd lika hög för hus med trästomme som med andra byggsystem. Detta då det råder samma funktionskrav på hur länge en byggnad ska motstå ett brandförlopp oavsett vilken stomme den har.

– Det tar väldigt lång tid innan en brand når till den bärande kärnan. Därför är det tillräckligt säkert med träkonstruktioner, säger Cecilia Uneram som är brandingenjör och expert på byggnadstekniskt brandskydd på Brandskyddsföreningen.

– Snarare handlar det om hur det ser ut inne i lägenheten, vad huset har för ytskikt, isolering och om huset är byggt på rätt sätt. Det är viktigare för förloppet och säkerheten, säger hon.

Att trä är ett lätt material gör det också lämpligt för byggande på mark med sämre bärighet, då trä väger ungefär en tredjedel av betong. Den låga vikten är även en fördel vid påbyggnader på äldre hus.
– Den metoden kommer nu snabbt. Bland annat när man byggt om miljonprogrammets bostäder från 60- och 70-talen, säger Niclas Svensson.

Träbyggande ger också stora miljöfördelar, när förädlingen av trä är relativt energisnål och energiåtgången under byggprocessen betydligt lägre än vid traditionellt byggande.
– Hela 40 procent av energiåtgången och koldioxidutsläppen sker idag i byggprocessen och i den byggda miljön. Med träbyggande går det att i själva byggprocessen få ner dem med upp till 90 procent, säger Niclas Svensson.
Lindbäcks Bygg, Moelven Byggmodul, Deromegruppen och Martinsons är några av de bolag som bygger i trä.

Det finns många arkitekter som är sugna på trähus.” Tina Wik, professor Högskolan dalarna

Dominerande tekniker är volym­element (moduler), massivträ och pelar-balksystem. Störst är volymelement som används till 85 procent av alla flervåningshus i trä. Här byggs hela lägen­heter färdiga i fabrik för att sedan monteras på byggarbetsplatsen.

Det gäller framför allt bostäder, men även kontor och skolor. Och det går snabbt.
– Om det inte regnar eller blåser tar det normalt två arbetsdagar att få upp själva stommen till ett femvåningshus. Därefter görs bland annat kompletteringar, installationer och monteringar av balkonger. Den totala byggtiden från platta till totalt nyckelfärdigt hus blir 8–9 veckor. Det kan jämföras med ett hus i traditionellt platsbyggd teknik som tar minst ett år att färdigställa, säger Niclas Svensson.

Också vid användning av massivträ byggs bjälklag, väggar och tak färdiga i fabrik innan huset uppförs på byggarbetsplatsen. Tekniken halverar den traditionella byggtiden. Medan pelar-balksystem främst används för platsbyggda hus som kräver stora golvytor, som till exempel idrottshallar.

Vad är det då som har drivit fram den här utvecklingen?
– Den starkaste drivkraften har nog effektiviteten och den högt drivna prefabriceringsgraden varit. På det sättet blir träbyggandet konkurrenskraftigt både tids- och kostnadsmässigt sett, säger Per-Erik Eriksson.

Att de stora byggbolagen hittills varit avvaktande till de nya byggmetoderna beror, menar han, på att man gjort stora investeringar i byggsystem avsedda för betong.
– Det handlar alltså inte så mycket om ett motstånd, utan om en bransch där man kanske ännu inte har sett tillräckligt många incitament på kostnads- och miljösidan.

Samtidigt finns det utmaningar med att bygga i trä.
– Den låga vikten innebär en viss nackdel. Konstruktionstekniskt behöver man stabilisera huset mot vindbelastning. Det krävs förstärknings- och förankringsåtgärder. För hus upp till tio våningar är detta löst, men om vi ska bygga riktigt höga hus, kanske 20 våningar och mer, så kommer det att krävas ytterligare utveckling, säger han.

En annan nackdel är att ljud lättare fortplantar sig i trä än i tyngre material.
– Därför gäller det att ha koll på hur bjälklagen isolerar för stegljud. Trä eller annan lätt teknik är inte lika förlåtande för montagefel som tung teknik. Men även på detta område finns det idag flera etablerade lösningar som fungerar väl.

Också inom arkitektkåren följer man utvecklingen med intresse.
– Det finns många arkitekter som är sugna på trähus, säger Tina Wik, professor i byggteknik vid Högskolan Dalarna som forskar om träbyggande och driver eget arkitektkontor.

Och det är förståeligt, menar hon.
– Förutom att trä är ett vackert material, med stora möjligheter till variation, kan det användas till allting i byggnaden, som till exempel stommar, fasader och olika detaljer. Här finns nästan outtömligt med material att välja bland.

Medan byggbranschen fortsätter inhämtandet av nya kunskaper i träbyggande, har man i USA en lång tradition på området. Här byggs 85–90 procent av alla flervåningshus i trä. Ändå ligger Sverige i framkant vid en internationell jämförelse. Både i fråga om antalet bostäder och att bygga på höjden. Bara ett niovåningshus i London är högre än de åttavåningshus som idag finns i Sverige.
– Sverige, England och Schweiz är annars de länder som har störst verksamhetsandel i Europa, berättar Per-Erik Eriksson, som ser ljust på framtiden för träbyggandet.

– Min gissning är att trähusen år 2020 står för 20–30 procent av marknaden, säger han.

Niclas Svensson är minst lika optimistisk.
– Jag hade aldrig jobbat så mycket med att få in trä i byggbranschen om jag inte hade trott att det är den bästa och mest moderna byggmetoden, säger han.

__________________________________________________

fakta/trä blir allt vanligare

Ett förbud mot att bygga flervåningshus i trä från 1874 till 1994 hämmade den naturliga utvecklingen av träbyggnadstekniker. Men sedan mitten av 90-talet används moderna träbyggsystem oftare, från studentbostäder och exklusiva bostadsrätter till hallbyggnader och broar. År 2000–2011 hade andelen fler­våningshus uppförda i trä ökat från 1 till 15 procent, andelen hallbyggnader från 5 till 40 procent och broar från 3 till 20 procent. Av fler­våningshusen är de flesta bostäder. Beräkningar från SP visar att det idag uppförs 2?000–3?000 lägenheter per år. Källor: Sveriges
Träbyggnadskansli, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

__________________________________________________

Åttavåningshus med fasad av cederträ blir en vacker syn vid Bällstaviken i Sundbyberg. Klara 2015.

”Vi bygger alla våra bostadshus i trä”

För tre år sedan tog byggbolaget Folkhem ett principbeslut att bara bygga bostadshus i trä. Nu uppför man, helt i trä, Stockholmsområdets första åttavåningshus.
–?Vi måste använda trä om vi ska få ett hållbart samhälle, säger vd Arne Olsson.

Byggbolaget Folkhem har en mångårig erfarenhet av att bygga flervåningshus med trästomme. Nu tar man ytterligare ett steg genom att uppföra Stockholmsområdets första åttavåningshus helt i trä.
–?För oss är det fantastiskt spännande. Det är det första projektet i vad vi hoppas ska bli en lång rad trähusbyggnader, säger Arne Olsson, vd för Folkhem.

De fyra husen med fasader i cederspån har ritats av Wingårdhs Arkitekter och kommer att inrymma 123 bostadsrätter. Hus och byggsystem levereras av träförädlingsföretaget Martinsons. Platsen är Sundbybergs strandpark vid Bällsta­viken. Det första huset beräknas stå klart i vår, och alla husen ska vara färdiga och inflyttningsklara under 2015.

Folkhem är ett byggbolag med stort fokus på miljöfrågor. Därför fanns det aldrig några alternativ när det gällde valet av byggnadsmaterial, menar Arne Olsson.
–?Det är orimligt att använda andra material om vi ska klara av att bli ett hållbart samhälle. Och vi på Folkhem vill visa att det går, säger han.

Husen byggs i massivträ där bjälklag, väggar och tak görs klara i fabrik för att sedan uppföras på byggarbetsplatsen. Till skillnad från många andra träbyggnadsprojekt innebär det dock inte några kostnadsbesparingar jämfört med om man hade byggt i betong.
–?Jag är själv skogsägare och förvånad över att det är dyrare att bygga i trä, säger Arne Olsson.

Husen blir ungefär tio procent dyrare. Detta om man bortser från kostnaderna för husets träfasader och det boendesprinklersystem som dessa medför.

Varför valde ni då inte volym­element som är en mer kostnads­effektiv träbyggnadsteknik?
–?Det kan så vara. Men vi har provat den produkten och kvalitén i tidigare projekt och inte varit helt nöjda. Vi vågar inte heller bygga ett åttavåningshus med volymelement, då det troligen skulle krävas nya lösningar, säger Arne Olsson.

Det var för tre år sedan som Folkhem fattade principbeslutet att i framtiden bygga alla bostadshus med trästomme, eller, om det är möjligt, helt i trä. Bakgrunden var att bolaget, som tidigare byggt ett flertal trähus i småhusområden och på det sättet minskat energiförbrukningen under byggprocesserna, ville bli miljöcertifierat.
– Detta som ett sätt att tilldelas kommunägd mark att bygga på, förklarar Arne Olsson.

Men det uppdagades snart att byggbolag bara kan bli miljöcertifierade om de uppvisar en reducering av energiförbrukningen och koldioxidutsläpp i brukarledet, och inte på grund av hur husen byggs.
– Det retade oss att man bara tittar på brukar- och inte produktionsledet då andra byggtekniker kräver enorma mängder energi i produktionen. Så vi bestämde oss för att driva den här frågan genom att i framtiden uteslutande bygga i trä, säger Arne Olsson.

Samtidigt är det övertygelsen om att trä som byggnadsmaterial snart kommer att slå igenom på bred front som gör att Folkhem nu tar sig råd att bygga i den något dyrare tekniken. Bland annat väntar man sig att priserna kommer att sjunka i takt med att producenter och tillverkare blir fler.
–Standarder drar också ner priserna. Därför tror vi att kostnaderna kommer att gå ner när vi använder samma produkt mer och mer.

Under tiden skaffar sig bolaget värdefulla kunskaper och erfarenheter genom sina projekt.
–?Det gör att vi i framtiden kommer att ha ett litet försprång framför våra konkurrenter, det är i varje fall vår förhoppning, säger Arne Olsson.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]