Publicerat 21 april, 2022

Tingsvalvet köper Retailfast, genomför företrädesemission av nya preferensaktier

Fastighetsbolaget Tingsvalvets styrelse har beslutat att föreslå en ny strategi, inom befintlig verksamhetsinriktning, med fokus på förvärv, utveckling och förvaltning av kommersiella fastigheter med starka kassaflöden som är geografiskt koncentrerade till Mellansverige med fokus på regionstäder. Det framgår av ett pressmeddelande.

Styrelsen föreslår att årsstämman ska besluta om förvärv av Retailfast Holding med dotterbolag som äger 14 fastigheter genom en apportemission. Retailfast har ett totalt fastighetsvärde på 682 miljoner kronor.

Förvärvet ska finansieras genom en företrädesemission av units på 228 miljoner kronor som är fullt garanterat. Förvärvet av Retailfast och företrädesemissionen är villkorat av godkännande av årsstämman den 23 maj.

Styrelsen har också beslutat att rekrytera en ny ledning med lång erfarenhet från fastighetsbranschen och som senast kommer från det tidigare noterade fastighetsbolaget Maxfastigheter och är även huvudägare till Retailfast. Bolagets styrelse har slutligen även beslutat att undersöka möjligheterna att byta marknadsplats från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North Growth Market under andra halvåret 2022.

Tingsvalvet avser att 2024 uppnå ett underliggande värde på fastighetsportföljen uppgående till minst 5 miljarder kronor. Vidare har Tingsvalvet definierat följande två operativa mål; dels att överskottsgraden ska uppgå till minst 75 procent, dels att den ekonomiska uthyrningsgraden ska överstiga 92 procent.

De finansiella målen har bestämts till:
* Årlig substansvärdestillväxt om 12 procent
* Årlig avkastning på eget kapital om 12 procent
* Nettobelåningsgrad understigande 65 procent
* Ränteteckningsgrad uppgående till minst 2 gånger

Tingsvalvet genererar goda kassaflöden och avser bibehålla nuvarande utdelningsnivåer per stamaktie i enlighet med sin nya utdelningspolicy som inkluderar de preferensaktier som ges ut i samband med unitemissionen. Tingsvalvet har stark tilltro till att kunna verka som ett attraktivt alternativ för investerare genom en enligt Tingsvalvet relativt hög utdelningsandel för stamaktier och månatlig utdelning för preferensaktier motsvarande 8 procent årlig utdelning vid utgivande, i kombination med tillväxt genom förvärv.

Vederlaget för samtliga aktier i Retailfast uppgår till 340 miljoner kronor och erläggs genom en riktad nyemission av högst 3,4 miljoner stamaktier i Tingsvalvet till aktieägarna i Retailfast.

Retailfasts grundare Håkan Karlsson och Magnus Fält har rekryterats av Tingsvalvet som vd respektive vice vd. De har omfattande erfarenhet av fastighetsmarknaden i Mellansverige, dels som grundare och operativ ledning av Maxfastigheter fram till mars 2022 till och med mars 2022 och dels i sina nuvarande roller som delägare och styrelseledamöter i Retailfast.

Villkoren i företrädesemissionen är 1:4, innebärande att fyra aktier ger rätt att teckna en unit för 300 kronor. Varje unit består av en preferensaktie och en vederlagsfri teckningsoption. Preferensaktien ska ge en utdelning på 24 kronor per aktie i årstakt, att utbetalas månadsvis om 2 kronor per månad. Den nya preferensaktien ska noteras på Spotlight. Företrädesemissionen genomförs i juni.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]