[ Annons ]

Halmstads Fastighets AB har kunnat utvärdera frånluftsvärmepumpar och FTX i jämförbara hus. Frånluftsvärmepumpar gav större energivinst, men slutsatsen är att båda systemtyperna kan fungera väl vid renovering i äldre hus. Vilken systemtyp man bör välja beror dock väldigt mycket på den aktuella byggnadens utformning.
Publicerat 16 september, 2013

Testade båda varianterna

Halmstads Fastighets AB har kunnat utvärdera frånluftsvärmepumpar och FTX i jämförbara hus. Frånluftsvärmepumpar gav större energivinst, men slutsatsen är att båda systemtyperna kan fungera väl vid renovering i äldre hus. Vilken systemtyp man bör välja beror dock väldigt mycket på den aktuella byggnadens utformning.

Husen på Maratonvägen är typiska miljonprogramshus byggda kring 1965. Med början kring 2009 har de genomgått en rejäl ombyggnad bland annat för att pressa energinotan och komma tillrätta med eftersatt underhåll. Det fanns också radon i en del lägenheter, vilket bidrog till behov av bättre ventilation.

[ Annons ]

–? Husen hade självdrag som inte var tillräckligt, så vi behövde säkerställa bättre ventilation, säger Ulf Johansson, vvs- och energisamordnare hos HFAB.

Enskilda fläktar hade varit en enkel väg att få ned radonhalten, men hade inte varit så energismart. Nu tänkte man större hos HFAB vilket innebar centraliserad frånluft, och i ett hus även tilluft.  En mycket mer komplicerad installation, men det ger större kontroll över luftflöden och radonhalt, och kan förses med värmeåtervinning.

I en första etapp installerades frånluftsvärmepumpar i fyra av husen, och frånluft/tilluft med värmeåtervinning (FTX med motströmsväxlare) i ett av -husen. Därmed blev det möjligt att jämföra de olika teknikerna.

Byggnaderna saknade horisontella ventilationskanaler på vindarna, så det blev en omfattande ombyggnad för att skapa utrymme för kanalerna. Gamla skorstenar på vindarna revs och ersattes med frånluftskanaler. Husens konstruktion tvingade till rivning av yttertaken för att kunna dra ventilationskanaler på vindarna till gemensamma frånluftsaggregat.

–? Ibland är det mer gynnsam byggnadskonstruktion, men vi var tvungna att göra drastiska åtgärder för att få fram kanalsystemet. Då tickar taxan iväg med projektkostnaderna, säger Ulf Johansson.

Det fanns å andra sidan fördelar med att kunna nyttja gamla skorstenspipor för kanaldragning. Man kunde i stort sett undvika kanaldragning i lägenheterna, som kan irritera hyresgästerna.

FTX-huset blev dyrare då det även försågs med tilluftskanaler, och behövde tätas ordentligt för att undvika luftläckage. Här värms tilluft till sovrum och vardagsrum.

–? Den totala energianvändningen är något högre med FTX än med frånluftsvärmepumpar, men elförbrukningen betydligt lägre, säger Ulf Johansson.

Han listar fördelar: att tillförsel av tilluft säkrar att radon ventileras bort och att förvärmd tilluft ger högre komfort och mindre dragproblem med kall uteluft.

– Merkostnaden bör övervägas eftersom systemlösningen har fördelar.

Vad gäller FTX i nybyggnation av bostäder har HFAB positiva erfarenheter.

–? Vid nyproduktion kommer vårt förstahandsval att vara central FTX-ventilation med motströmsväxlare med hög verkningsgrad, berättar Ulf Johansson.

Frånluftsvärmepumparna sitter i hus med undercentraler till fjärrvärmen, och matar dessa hus med värme och varmvatten. Även Maraton-vägens frånluftsvärmepumpar har uppfyllt HFAB:s förväntningar. Men Ulf Johansson hissar samtidigt en liten varningsflagga:

–? Att det blivit bra beror delvis på att vi i samarbete med våra VVS-konsulter skaffat oss kunskap om vad man måste tänka på för att få en fungerande anläggning. Fällorna är många, anser han.

–? I de första projekten behövde vi den tvååriga garantitiden innan anläggningarna var klara och fullt driftoptimerade.

Ulf Johansson understryker att driftorganisationen måste ha tillräcklig kompetens och driftsuppföljning för att nå förväntad energibesparing med frånluftsvärmepumparna.

I huset med FTX har energianvändningen gått från 125 kWh/kvm till 86 kWh/kvm. I de hus med frånluftsvärmepumpar som renoverades sist räknar man att nå en energianvändning på 66 kWh/kvm, vilket kan jämföras med 130 kWh/kvm innan installationen. Även byte av  fönster och tilläggsisolering på vind har bidragit till effektiviseringen.

HFAB har kunnat dra många slutsatser utifrån erfarenheterna. Man ser både FTX och frånluftsvärme-pumpar som väl fungerande system vid renoveringar, men att det är varje projekts unika förutsättningar som avgör valet, menar Ulf Johansson.

–?Vi avgör lösning i varje enskilt fall. Inte minst de lokala förutsättningarna avseende energiförsörjning är avgörande för lönsamheten. Fjärrvärmeprisets konstruktion och elpriset spelar in, och så måste man ha en driftsorganisation som kan detta. •

Vinsten kan bli mindre än väntat

Frånluftsvärmepumpar i ett bostadshus kan leda till oväntade ekonomiska effekter. Vinsten blir mindre än väntat. Varningen kommer från Jan Thorsson, chef för energitjänster vid Fastighetsägarna GFR.

En frånluftsvärmepump hämtar ständigt värme från den utgående inomhusluften, som håller sig strax över 20 grader. Det blir en konstant värmekälla som räcker till att producera varmvatten och/eller bidra till en del av husets uppvärmning.

Först när det blir kallt utomhus behöver fjärrvärmen nyttjas. Under stora delar av året behövs ingen värme alls. Dessutom kan returtemperaturen bli hög vid felaktig inkoppling. Ändringar som fjärrvärmeleverantörerna knappast välkomnar.

–? Jag upplever att fjärrvärmebolag inte gillar när man sätter in värmeåtervinning, säger Jan Thorsson. Det blir ett förändrat energiuttag där fjärrvärmen endast blir spetsleverantör av värme.

Många fjärrvärmeföretag ser nu över och förändrar sina prismodeller. De nya prismodellerna är ofta sådana, att de drabbar kunder med fördyringar om man bara köper värme vintertid, då fjärrvärmen är dyrare att producera.

Detta sammantaget kan göra att den ekonomiska vinsten med frånluftsvärmepumpen kanske blir mindre än väntat.

– Jag rekommenderar att man kontaktar sin fjärrvärmeleverantör innan man installerar värmeåtervinning, säger Jan Thorsson.

I bästa fall kan det leda till en värmeåtervinning som både fastighetsägare och fjärrvärmebolag är nöjda med.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]