Tagged samhällsbyggnad

”Tydlig målsättning krävs för social hållbarhet”

Vi måste bygga bort de sociala barriärerna mellan människor. Först då blir vårt samhälle socialt hållbart, skriver Maria Pleiborn, demograf och senior rådgivare på WSP Advisory.

Läs mer

Boverket beviljar 318 miljoner till utemiljöer

Boverket har beviljat 318 miljoner i stöd till förbättring av utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden. Stödet går bland annat till upprustning och komplettering av befintliga anläggningar, som lekplatser, grönytor och ytor för spontanidrott.

Läs mer

Rätt spår för orten

De har lyckats ta sig in i politikens finrum. Nu laddar förortens representanter i riksdagen för att förändra vår syn på områdena de kommer från. Hur vi klarar att integrera utanförskapsområdena är en ödesfråga för hela Sveriges framtid.

Läs mer

Boverket beviljar 135 miljoner till grönare städer

Boverket beviljar drygt 135 miljoner kronor till 50 kommunala projekt i hela Sverige. Pengarna ska gå till allt i från utveckling av befintlig stadsgrönska och för nyanläggning av stadsgrönska till att främja ekosystemtjänster som rekreation, dagvattenhantering och biologisk mångfald.

Läs mer