Foto: Shutterstock
Publicerat 4 februari, 2019

Svenskt Näringsliv: Inför marknadshyra

I en ny rapport från Svenskt Näringsliv konstateras att svenska företag har omfattande problem att rekrytera beroende på en dåligt fungerande bostadsmarknad. Fri hyressättning är ett av reformförslagen som presenteras.

Svenskt Näringsliv hänvisar till tidigare enkätundersökningar 19 procent av den svenska företagen uppger att bostadsbrist hade försvårat rekryteringsförsök. Och 36 procent av företagen menar att deras kommun bör prioritera frågan om fler bostäder som ett led i att förbättra företagsklimatet.

[ Annons ]

I den färska rapporten Ett utmanat Sverige – arbetskraft utan bostäder presenterar Svenskt Näringsliv ett antal genomgripande reformförslag för lösa dessa problem.

Den korta sammanfattningen lyder: det behöver bli dyrare att bo, billigare att flytta.

I rapporten konstateras det att problemet delvis handlar om för lågt byggande. Men enbart byggande löser inte problemet, att kunna utnyttja befintligt bestånd bättre med större rörlighet är minst lika viktigt, menar man i rapporten.

Bland förslagen märks friare hyressättning i hela beståndet.

– Fri hyressättning stimulerar nyproduktion och gör att vi för en ökad rörlighet i det befintliga beståndet. Sammantaget ökar det möjligheten att få bostad för de som är nya på bostadsmarknaden, säger Jonas Frycklund, biträdande chefsekonom på Svenskt Näringsliv

Man konstaterar att en övergång behöver ske i ordnade former under en lång anpassningsperiod för att skydda nuvarande hyresgäster.  Jonas Frycklund föreslår att övergången till marknadshyra kan göras frivillig för hyresgästen. Hyresvärden skulle då betala en engångssumma som kompensation. I rapporten resoneras det vidare: ”Successivt uppstår ett utbud av marknadsprissatta lägenheter, vilket gynnar de som vill in på hyresmarknaden. Samtidigt kan nuvarande hyresgäster skyddas mot försämringar.”

Bland de andra förslagen finns att halvera flyttskatten (reavinstskatt på försäljning av en bostad) från 22 till 11 procent. Detta samtidigt som man tänker sig att ränteavdragen halveras från 30 till 15 procent.

Rapporten föreslår ett skattemässigt gynnat bosparande för unga, liknande det system finns i Norge. Och Jonas Frycklund anser att unga förstagångsköpare ska undantas från de kreditrestriktioner som införts.

Ett förslag som är viktigt för många fastighetsbolag är att föra in bostadsmarknaden i momssystemet. Eftersom uthyrning av privatbostäder inte momspliktig så kan hyresvärden inte dra av momsen på de varor och tjänster som köps in. Dessa kostnader måste täckas av hyresintäkterna. Svenskt Näringsliv resonerar att en momsreform skulle leda till en minskad regelbörda, effektivitetsvinster och ökad flexibilitet i utnyttjandet av det befintliga byggnadsbeståndet. Det ser man kan leda både till ett ökat utbud och på sikt även ha en viss hyressänkande effekt.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]