[ Annons ]

Foto: Shutterstock
Publicerat 21 juni, 2023

Stärkt boendeskydd för våldsutsatta kvinnor föreslås

Det hyresrättsliga skyddet bör stärkas för hyresgäster som utsatts för våld och övergrepp i nära relationer. Det framkommer i en ny statlig utredning.

Uppdraget har sin grund i det åtgärdspaket för att intensifiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor som den dåvarande regeringen, bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet, presenterade i juni 2021.

Utredarens huvudsakliga uppdrag har bestått av en utvärdering av det hyresrättsliga skydd som sedan 2014 finns för personer som har utsatts för brott i en nära relation. Likaså skulle behovet av att utöka eller förtydliga möjligheterna för dessa personer att bo kvar i en hyresrätt ses över.

[ Annons ]

Johan Kleveland, Förbundsjurist på Fastighetsägarna, har inte hunnit läsa igenom utredningen och analysera de överväganden som gjorts i detalj, men har tagit del av de lagändringar som föreslås. 

– Det är inte ovanligt att det är våldsverkaren som är hyresgäst. I dessa situationer finns det en övertaganderätt för den våldsutsatta personen först och främst om våldsverkaren sägs upp från hyresrätten. Vi tycker det är rimligt att övertaganderätten i just dessa situationer kan stärkas, men konstaterar samtidigt att det idag saknas effektiva verktyg för att säga upp hyresgäster som utsätter sina familjemedlemmar och inneboende för brott. Om inte våldsverkaren kan sägas upp kommer lagändringen inte ge avsedd effekt, säger Johan Kleveland. 

Under arbetet har en genomgång gjorts av hyresnämndernas och de allmänna domstolarnas praxis av nuvarande bestämmelser. Utredaren har också samrått med organisationer och aktörer som använder reglerna i sin verksamhet samt med kvinnojoursorganisationerna Roks och Unizon.

Det finns bara ett fåtal avgöranden på området, men enligt utredningen fungerar de nuvarande reglerna huvudsakligen bra. Trots bör det hyresrättsliga skyddet i vissa fall stärkas för hyresgäster som utsatts för brott av närstående eller tidigare närstående.

Den föreslagna ändringen i bestämmelserna om uppsägning innebär att det ska finnas ett större utrymme att ta hänsyn till ömmande skäl på hyresgästens sida. Om en hyresvärd motsätter sig en hyresgäst som haft problem att betala hyran, ska det särskilt beaktas om det berott på att personen varit utsatt för brott. Barnperspektivet ska också få ett större utrymme vid bedömningen av hyresvärdens uppsägning.

Utredningen föreslår vidare ett förstärkt skydd för brottsutsatta personer som önskar få ett hyresavtal förlängt för egen del, eller få överta ett hyresavtal från sin make eller sambo, som inte längre själv ska ha del i hyresrätten.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]