[ Annons ]

Publicerat 14 december, 2015

Social housing – så ställer sig riksdagspartierna

”Inga fattighus!” ”Öka bostadsbidragen!” ”Reglera invandringen!” Åsikterna om social housing går isär bland Sveriges riksdagspartier. Se här hur de bostadspolitiska representanterna motiverar sina ställningstaganden.

”Ekonomiskt stöd”

[ Annons ]

Ola Johansson, Centern

Så långt det är möjligt ska bostadskrisen lösas inom ramen för en fungerande ordinarie bostadsmarknad, kännetecknad av ökad rörlighet och starka drivkrafter för investeringar i nyproduktion och renoveringar. De som har svårast att få tak över huvudet behöver ekonomiskt stöd. Möjligheterna för kommuner att lämna hyresgarantier åt hushåll med låga inkomster nyttjas inte fullt ut. Nya bostadslösningar där ansträngningar görs att bygga snabbt, enkelt och billigt i hela landet, samt tillfälligt omvandla lokaler till bostäder behövs omgående, där social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet beaktas.

”Inlåsning och stigmatisering”

Hillevi Larsson, bostadspolitisk talesperson (S)

Vi vill inte peka ut en viss grupp som ska bo i vissa lägenheter. Det skapar inlåsning och stigmatisering som är skadligt både för individen och för rörligheten i samhället. Kommunerna har som ägare av allmännyttiga bostadsbolag en nyckelroll. Dessutom behövs samarbete och dialog med privatvärdarna. Vad gäller åtgärder för att möta den ökande flyktingströmmen anser vi att man bör ta fram tillfälliga anläggningsboenden. Befintliga byggnader som inte nödvändigtvis i alla delar svarar mot de höga krav som ställs på byggnader som är avsedda att användas som bostäder under lång tid.

”Reglerad invandring”

Roger Hedlund, Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna ser negativt på att inför billigare och eventuellt subventionerade bostäder likt ”social housing”. Vad som främst behövs är framförhållning i befolkningsutvecklingen, med andra ord en reglerad invandring. En befolkningstillväxt som är mer jämn möjliggör naturliga flyttkedjor där det finns äldre billigare bostäder för den med lägre hushållsekonomi samt en ständig nyproduktion av bostäder för den som söker högre standard. Bostadsbidrag behöver justeras för att anpassas efter en bostadspolitik som saknar miljonprogrammets subventioneringar.

”Översyn av bostadsbidraget”

Ewa Thalén Finné (M) bostadspolitisk talesperson

Vi har ett svårt läge på bostadsmarknaden som framför allt gör det svårt för unga och nyanlända att få lägenhet. Vi behöver därför kraftiga förenklingar av planprocessen, byggregler och andra reformer för att frigöra mer byggklar mark, för ökat byggande. En översyn av bostadsbidraget behövs. Dessutom måste det bli enklare att hyra ut i andrahand. Vi behöver också möjliggöra fler undantag från nu gällande regler för fler boendeformer. Vi utesluter inga idéer men anser att det krävs helhetslösningar för framtiden.

”Social housing innebär politisk styrning”

Robert Hannah, bostadspolitisk talesperson Liberalerna

Oavsett om vi inför fri hyressättning på nyproduktion som Liberalerna (fd Folkpartiet) tror på eller bevarar nuvarande bruksvärdesreglering kommer det finnas personer som har svårt att klara hyran. Stödet till dessa individer sker träffsäkrast genom bostadsbidrag. Social housing innebär bara mer styrning av politiker. Vi anser att bostadsmarknaden måste bli mindre politiskt reglerad.

”Boenden utan vinstkrav”

Emma Hult, bostadspolitisk talesperson för Miljöpartiet

Miljöpartiets bostadspolitik ska motverka segregation. Därför säger vi nej till social housing om det betyder att bostadssegregationen ökar genom att vissa grupper får en sämre boendemiljö. Sociala boenden som innebär att boenden utan vinstkrav erbjuds så att även de med lägre inkomster har råd att betala kan vara intressant att titta närmare på. Vi ställer oss mycket positiva till de ambitioner som finns vid markanvisningar där t ex krav ställs på att en del av det som byggs ska vara hyresrätter till en rimlig hyresnivå samtidigt som bostadsrätter och egna hem byggs inom samma område.

”Inga fattigbostäder”

Nooshi Dadgostar (v) ledamot i Civilutskottet

Vi vill inte ha ett system med fattigbostäder där riksdagen återkommande sätter skarpa inkomsttak med väldiga marginaleffekter som följd. Den skapar en stigmatisering av vissa människor istället för att inkludera alla i ett gemensamt system. Det är främmande för den svenska välfärdsmodellen. Alla, oavsett plånbok, har rätt att efterfråga det som ingår i välfärden. Det är en modell som har lett till ett bostadsbestånd med internationellt sett mycket hög bostadsstandard.

”Tillsätt en bostadsocial utredning”

Caroline Szyber, KD

Vi behöver en större social dimension i bostadspolitiken som fokuserar på dem som står längst från bostadsmarknaden. Det behövs ett målinriktat arbete som frigör mark, sänker kostnaden vid byggande och frigör rörligheten i bostadskedjan. En ledstjärna i planarbete måste också vara tanken att blanda olika former av bostadsformer och storlekar. Det behövs en bred bostadssocial utredning som får i uppdrag att förutsättningslöst utreda hur bostadsförsörjningen för utsatta grupper ska utformas i framtiden.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]