Nu finns ett nytt förslag från PBL-överklagandeutredningen om att beslut om detaljplaner ska överklagas direkt till mark- och miljödomstolarna, i stället för att först överklagas till länsstyrelserna. På så sätt beräknas tiden det tar för en detaljplan som överklagas mer än en instans att vinna laga kraft förkortas med 4,5 månader i genomsnitt.
Publicerat 17 mars, 2014

Snabbare detaljplaner med slopad instans för överklagan

Nu finns ett nytt förslag från PBL-överklagandeutredningen om att beslut om detaljplaner ska överklagas direkt till mark- och miljödomstolarna, i stället för att först överklagas till länsstyrelserna. På så sätt beräknas tiden det tar för en detaljplan som överklagas mer än en instans att vinna laga kraft förkortas med 4,5 månader i genomsnitt.

PBL-överklagandeutredningen har nu lämnat över sitt betänkande Effektiv och rättssäker PBL-överprövning (SOU 2014:14) till regeringen. Färre instanser och ändringar i reglerna för handläggningen vid mark- och miljödomstolarna och Mark- och miljööverdomstolen ska korta handläggningstiderna.

[ Annons ]

– Om detaljplanebeslut vinner laga kraft snabbare innebär det att bygglovpliktiga åtgärder inom planlagda områden kan påbörjas tidigare, säger regeringens utredare Susanne Bagge.

Utredningen föreslår också att prövningen av överklagade bygglovsbeslut ska koncentreras till tolv länsstyrelser. I dag avgör de 21 länsstyrelserna tillsammans ungefär 3 200 överklagande beslut om bygglov per år. Cirka 60 procent av dessa beslut överklagas inte vidare. De länsstyrelser som föreslås pröva överklagade bygglovsbeslut är länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, Östergötlands, Kalmar, Skåne, Hallands, Västra Götalands, Örebro, Dalarnas, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län. Enligt betänkandet ger koncentrationen en effektivare handläggning med en tidsvinst på en månad. Länsstyrelsernas handläggningstid uppskattas bli tre månader i genomsnitt.

– Det är välkommet att en instans, Länsstyrelsen, plockas bort för överklaganden av detaljplaner och områdesbestämmelser. Det kommer att snabba på processen och förhoppningsvis möjliggör det för Länsstyrelserna att lägga större resurser på att bistå kommuner under planskedet, säger Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna.

Utredningen föreslår inga ändringar av bestämmelserna om rätten att överklaga och föreslår inte heller att det införs avgifter för att få överklaga. Rikard Silverfur tycker att det är synd att utredningen inte ger förslag för att stärka den representativa demokratin, genom att begränsa sakägarkretsen och vilka beslut som kan överklagas, och
samtidigt minska antalet okynnesöverklaganden som hindrat framförallt bostadsbyggandet.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]