Publicerat 5 maj, 2021

SBB ökade förvaltningsresultatet kraftigt i första kvartalet, lämnar vinstprognos för 2021 (uppdatering)

(Uppdatering: fler detaljer i hela nyheten)

Fastighetsbolaget SBB redovisar en kraftig ökning av förvaltningsresultatet i första kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Hyresintäkterna var däremot i princip oförändrade. Bolaget ger en vinstprognos för helåret 2021 på 5,15 kronor per A- och B-aktie.

Hyresintäkterna backade till 1 325 miljoner kronor (1 341), en minskning med 1,2 procent mot föregående år.

Driftnettot minskade till 858 miljoner kronor (895), en minskning med 4,1 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet steg till 615 miljoner kronor (319), en ökning med 92,8 procent mot föregående år. I förvaltningsresultatet ingår kostnader för förtidslösen av lån och andra engångsrelaterade kostnader om -43 miljoner kronor (-147).

Resultatet före skatt var 3 117 miljoner kronor (1 695). Här ingår värdeförändringar på fastigheter med 2 333 miljoner kronor (1 628) och värdeförändringar på finansiella instrument med 163 miljoner kronor (-252).

Resultatet efter skatt blev 2 735 miljoner kronor (1 372), en ökning med 99,3 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,75 kronor (0,93), vilket innebär en ökning med 88,2 procent mot föregående år.

Substansvärdet, mätt som EPRA NAV, steg till 31,23 kronor per aktie (19,52) den 31 mars.

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 389 miljoner kronor (421).

SBB ger prognosen för helåret 201 att resultatet per A- och B-aktie förväntas bli 5,15 kronor per aktie.

- Jakten på trygga och hållbara tillgångar kommer att intensifieras under åren som kommer. Detta kommer att gynna SBB:s trygga kassaflöden och hållbara affärsmodell. En högre inflation skulle troligen också bli till fördel för långa, trygga och med lång räntebindning inboxade reala kassaflöden. Jag poängterade i inledningen att resultatet för första kvartalet och intjäningsförmågan indikerar att vi i år kan leverera ett resultat om 5,15 kronor per stamaktie A och B. Enligt intjäningsförmågan utgör förvaltningsresultatet 2,55 kronor per stamaktie A och B och resultat från value-add-strategierna 1,54 kronor per stamaktie A och B av den framräknande intjäningen för 2021. SBB har goda förutsättningar till fortsatt stark tillväxt i Norden samtidigt som det finns alla förutsättningar att lyfta blicken och bli en stark aktör inom social infrastruktur också i en europeisk kontext. Det är bara att fortsätta jobba hårt, kommenterar Ilija Batljan, grundare och vd i SBB i delårsrapporten.

SBB, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Hyresintäkter1 3251 341-1,2%
Driftöverskott858895-4,1%
Förvaltningsresultat61531992,8%
Resultat före skatt3 1171 69583,9%
Nettoresultat2 7351 37299,3%
Resultat per aktie, kronor1,750,9388,2%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor31,2319,5260,0%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]