Publicerat 20 december, 2022

Sagax säljer 36 fastigheter i Spanien

Fastighetsbolaget Sagax har avtalat om att avyttra 36 fastigheter i Spanien till schweiziska
Coop Group för 180 miljoner euro jämte en fast och ovillkorad betalning om ytterligare 10 miljoner euro i form av köpeskilling, hyresintäkt eller kombination härav enligt Sagax val. Det framgår av ett pressmeddelande.

Coop Group är via dotterbolag hyresgäst i fastigheterna som omfattar 163 000 kvadratmeter uthyrningsbar area. Hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid uppgår till 2,8 år. Hyresvärdet beräknas till 11,8 miljoner euro för 2023.

Köpeskillingen överstiger fastigheternas bokförda värde per 30 september 2022 med 15,6 miljoner euro, motsvarande 9 procent. Sagax förvärvade fastigheterna för 149,5 miljoner euro i februari 2020.

Försäljningen genomförs som fastighetsöverlåtelser. Köpeskillingen är inte föremål för justering för latent skatt eller på annat sätt. Transaktionen beräknas medföra en skattekostnad för Sagax om 2,1 till 3,4 miljoner euro. Frånträde beräknas ske under 2023.

- Sagax är en långsiktig investerare men Coop Group vill av strategiska skäl äga fastigheterna. Överenskommet pris och villkor i övrigt bedömer vi är attraktiva för Sagax aktieägare och det är vår ambition att kunna återinvestera köpeskillingen till högre riskjusterad avkastning, kommenterar vd David Mindus.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]