[ Annons ]

Publicerat 24 juni, 2014

Handeln riskerar överetablering

Stark externhandel gör det tufft för cityhandeln i Västerås, där flera handelslokaler gjorts om till kontor.

Näringsliv: Västerås stads arbetsmarknad har stor bredd, med verksamheter inom både offentlig och privat sektor. Stadens största arbetsgivare är kommunen inom den offentliga sektorn och ABB inom den privata sektorn. Övriga stora arbetsgivare är landstinget, Bombardier och Ica. Logistik, handel, tillverkningsindustri och livsmedel är stadens viktigaste branscher. Tack vare goda pendlingsmöjligheter arbetar också många invånare i Stockholm och andra städer. Västerås har även ett bra logistikläge med tillgång till flyg-, båt-, tåg- och biltransporter via E18.

[ Annons ]

Kontor Marknaden för kontor har stärkts något under de senaste åren, i synnerhet för moderna kontor i attraktiva lägen. En fördjupad översiktsplan över den nya stadsdelen Stationsområdet i centrala Västerås antogs under hösten 2013 och området ska nu omvandlas till en tät och blandad stadsbebyggelse. Målet är att den första etappen av nya resecentrum ska stå klar under 2017. Det befintliga avloppsreningsverket begränsar bostadsutvecklingen i dess närhet, vilket medför att byggrätter för kommersiellt ändamål kommer att skapas i detta centrala läge.

Handel Handelsområdet Erikslund har en god tillväxt och har totalt sett stärkt Västerås som handelsstad. För cityhandeln råder fortsatta problem med ökande vakanser beroende på höga hyresnivåer, viss överetablering och hård konkurrens från externhandeln. Därför har flera handelslokaler i city ombildats till kontor. Klövern förvärvade fastigheten Köpmannen 5 från Ikea. Fastigheten utgör en del av handelsområdet Hälla och omfattar 16 600 kvadratmeter lokalarea. I skrivande stund är totalt 6 900 kvadratmeter uthyrt till
Willys, Rusta och Systembolaget. Under året kommer köpare och säljare att arbeta för att hyra ut lokalerna i syfte att Hälla åter ska bli en stark handelsplats.

Bostäder Behovet av nya bostäder är stort. Stark befolkningstillväxt och förhållandevis låg nyproduktion har inneburit att det råder brist på bostäder. Nyproduktionstakten har ökat de senaste åren, men motsvarar ändå inte viljan att bygga. Detta visar sig i antalet sökta bygglov hos kommun. Under 2013 söktes bygglov för cirka 1000 bostäder, samma år färdigställdes cirka 620 bostäder. Under de närmaste åren räknar man med att det finns ett behov av cirka 800 nya bostäder per år i Västerås. Västerås allmännyttiga bostadsbolag Mimer är tillsammans med Bostjärnan, Ikano, Rikshem och Willhem de dominerande aktörerna.

Investeringsmarknad Den senaste tidens turbulens på de europeiska marknaderna samt ett hårdare klimat kring bankernas finansieringsvilja har resulterat i färre genomförda köp i Västerås. Transak­tionsaktiviteten för de flesta fastighets­typerna har varit att betrakta som låg under det senaste året. En av de större transaktionerna är Balders förvärv av fyra fastigheter, i huvudsak innehållande bostäder, av Glitnir Bank Luxemburg. Fastigheterna har en total uthyrbar area om drygt 55 000 kvadratmeter. Köpeskillingen bedöms till drygt 400 miljoner kronor, motsvarande cirka 7 300 kronor per kvadratmeter.

Slutsats Västerås geografiska läge och den starka befolkningsutvecklingen skapar tillväxt och stabilitet för såväl näringslivet som fastighetsmarknaden. Intresset för att investera i bostadsfastigheter bedöms som stort i allmänhet med rådande efterfrågan.  För kontorsmarknaden upplevs för närvarande balans medan det råder viss överetablering av butiker.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]