Reinhold Lennebo, Lennart Weiss och Stefan Ränk
Publicerat 11 januari, 2019

Ris och ros till bostadspolitisk överenskommelse

Branschföreträdare Fastighetstidningen talat med är såväl positiva som negativa till den bostadspolitiska överenskommelsen. – Det är bra att den innehåller några steg som förefaller leda till en friare modell för hyressättning i just nyproduktionen, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.

Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke och näringslivskommentator för Fastighetstidningen anser att det finns positiva delar i överenskommelsen men att de marginellt kommer att påverka nybyggnationen i en tid där vi ser en kraftig inbromsning.

[ Annons ]

– Det grundläggande problemet nu för bostadsmarknaden är att svaga grupper står utanför och i denna så kritiska fråga ser jag inte en enda åtgärd. Här hade jag hoppats på att man ändrar på kreditrestriktionerna som drabbar framför allt de yngre som ska in på bostadsmarknaden, tillexempel med undantagsregler, säger Lennart Weiss.

Men han är positiv till några av delarna.

– Det är bra att man behåller jobbskatteavdragen och tar bort värnskatten, det ökar den disponibla inkomsten och då även möjligheten att efterfråga bostäder. Plus också för att räntan på flyttskatten eventuellt tas bort vilket även det kommer att öka rörligheten och stimulera efterfrågan.

Vad gäller friare hyror vid nyproduktion är det enligt Lennart Weiss redan idag i princip marknadshyra vid inflyttning, sedan tycker han det oklart vad förslaget egentligen avser med hyresförändringar efter ” en tidsgräns”.

– Här får vi vänta på bättre underlag innan jag kan uttala mig om effekterna. Men bra är att man inrättar en skiljedomsinstans när parterna inte är överens om hyran. Som det är idag har Hyresgästföreningen ett veto som gör att de kan låsa förhandlingarna. Positivt är även att det talas om lägesfaktorn ska få större genomslag, men här ska en kommission tillsättas och den typen av process kan som bekant dra ut på tiden.

Stefan Ränk, koncernchef på Einar Mattsson kallar överenskommelsen för olycklig. Han menar att en så komplicerad politisk fråga som bostadsfrågan inte bör förvandlas till en bricka bland många andra i det politiska spelet om vem som ska bli statsminister.

– Det måste tillsättas en parlamentarisk utredning som arbetar brett med bostadsfrågan och som tar tid på sig. Bostadsfrågan måste ses ur ett helhetsperspektiv. Det går inte att låsa fast enskilda delar på bostadsområdet och tro att det ger förutsättningar för en bra helhetslösning, säger Stefan Ränk.

På en rad punkter menar han att det som Annie Lööf presenterade på presskonferensen tvärtom minskar möjligheten för fler att få en bostad. Stefan Ränk ser avigsidor som ett värnade av dagens förhandlingssystem, längre avskrivningstider för allmännyttan, bibehållna byggsubventioner och politisk styrda materialval.

– En liberal partiledare brukade säga att det finns två saker som saknas på svensk bostadsmarknad, det är bostäder och det är marknad. I den uppgörelse som idag presenteras är det alldeles för få förslag som verkar i den riktningen, säger Stefan Ränk.

Fastighetsägarna Sverige anser att överenskommelsen innehåller flera goda reformambitioner på bostadsmarknaden och den tillträdande regeringen snabbt ska omsätta dessa ambitioner till konkreta regelförändringar för att överenskommelsen ska leda till en fungerande bostadsmarknad.

– Det är bra att utgångspunkterna för en ny regering innehåller ambitioner för en bättre fungerande bostadsmarknad. I nuläget är det svårt att bedöma hur stora effekter dessa ambitioner verkligen får och hur regeringen kommer att lyckas genomföra dessa, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige och fortsätter.

– Det är bra att överenskommelsen innehåller några steg som av utkastet förefaller leda till en friare modell för hyressättning i just nyproduktionen, och det kommer att också krävas åtgärder i det befintliga hyressättningssystemet som möjliggör förhandlingar mellan likvärdiga parter, där Hyresgästföreningen inte kan hålla fast vid sitt veto och där det finns en fungerande från parterna fristående tvistelösning. Att överenskommelsen adresserat dessa frågeställningar känns rimligt.

Ambitioner om förändringar av bostadspolitiken är en god utgångspunkt men behöver också snabbt omsättas i konkreta regelförändringar för att ge effekt. Det är bra att uppgörelsen adresserar reavinstskatten, förenklingen avseende plan- och byggprocessen, riksintressen och inte minst förslagen avseende svarta hyreskontrakt.

– Jag hoppas att den tillträdande regeringen och dess stödpartier nu tar bostadsfrågorna på största allvar och verkligen genomför förändringar som möjliggör för en fungerande bostadsmarknad. Det vore ett misslyckande för alla de som idag behöver en bostad om regeringen missar den chans som nu finns att genomföra förändringar i regelverken som möjliggör för människor att förverkliga sina drömmar genom att de kan lösa sitt boende, säger Reinhold Lennebo.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]