På det kommunala bostadsbolaget MKB:s kontor i Malmö har en förändring skett efter att mångfaldsringklockan har tagit plats. Foto: André de Loisted
Publicerat 29 november, 2016

Rikare med mångfald

Att arbeta med mångfald ger inte bara en rikare organisation, det kan även leda till ökade affärer. Här är fyra exempel på hur fastighets- och byggbranschen arbetar för förändring.

Att fastighets- och byggbranschen länge har varit dominerade av män är något som flera företag i branschen försöker ändra på. I vissa aspekter, som representation i bolagsstyrelser, har man kommit en bra bit på vägen.

[ Annons ]

Men att bättre spegla samhället handlar inte enbart om kön. Därför har arbetet med att öka mångfalden i branschen på senare tid fått en allt större plats på agendan. För att skapa ett inkluderande samhälle är det oerhört viktigt att branschen tar mångfaldhetsfrågorna på allvar. Det menar Mona Finnström, vd på arbetsgivarorgansiationen Fastigo.

– Vi vet att 80 procent av rekryteringarna sker i ens nära miljö. Fortsätter vi så, ja då blir det nog inte så mycket mångfald, säger Mona Finnström.

För att verkligen förstå begreppet krävs en inblick i samhället i stort. Mångfald handlar om att människorna som ingår i ett samhälle ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, etnicitet, sexuell läggning, funktionsnedsättning och trosuppfattning.

– Sverige är en mångfald av människor. Utifrån ett hållbarhetsperspektiv så är det oerhört viktigt att vi blir ett inkluderande samhälle där alla får plats och möjlighet att försörja sig själva oavsett vem man är. Där har arbetsmarknaden ett enormt ansvar, säger Mona Finnström.

Hon är inte ensam om att argumentera för vikten av att spegla samhället i stort hos de anställda på ett företag. I fastighets- och byggbranschen dyker goda exempel på företag som väljer att satsa på en större mångfald upp allt oftare. Men trots det har branschen en lång väg kvar att gå.

– På Fastigo har vi försökt hjälpa branschen att sätta mångfaldsarbete och jämställdhet på agendan. Jag ser en stor skillnad från när vi startade om man tittar på engagemanget. I början var frågan inte lika intressant och få dök upp på våra seminarier. I dag är rummen överfulla.

I oktober förra året gick regeringen ut med initiativet 100-klubben. Genom skräddarsydda paket erbjöds större företag stöd och paketlösningar för att vara med och bidra till etableringen av nyanlända. Genom satsningen skulle varje företag som valde att delta ta emot minst 100 nyanlända på tre år. En utmaning som bland annat antogs av Riksbyggen.

– Vi var ett av de företag som var först ut i satsningen, berättar Pernilla Möller, projektledare för 100-klubben på Riksbyggen. Ett aktivt mångfaldsarbete är en viktig del för att lyckas i vår affärsverksamhet. Vi måste spegla det samhälle vi verkar i, både gentemot våra kunder och våra nuvarande och framtida medarbetare.

Ett likande initiativ har tagits av Castellum som valt att istället satsa på att hjälpa långtidsarbetslösa ungdomar ut i arbete. För Castellum handlar det både om att kunna attrahera rätt medarbetare, men även, ur ett mer långsiktigt perspektiv, att engagera sig i de områden där kunderna finns.

– Idag har det blivit allt viktigare att arbeta med hållbarhetsfrågor, miljö och sociala frågor för att kunna attrahera medarbetare i branschen. Vi ser i allt större utsträckning att fler väljer att arbeta i bolag som har liknande värderingar som en själv, säger Filip Elland, hållbarhetschef på Castellum.

Men det som händer ”mellan husen” är också viktigt.

Att hjälpa unga in i arbete har stor betydelse både för områdena där husen finns, för kunderna och för samhället i stort.

– Tar vi inte hand om det så faller våra affärer. Lägen kanske blir sämre på grund av att det finns ett ökat utanförskap vilket påverkar våra städer, hus och våra kunder. Ur ett affärsperspektiv är det viktigt för oss att engagera oss i det som händer i våra städer, lika mycket som vi engagerar oss i husen.

I Malmö har det kommunala bostadsbolaget MKB lyft upp mångfaldsfrågan på agendan genom att man som första fastighetsbolag i Sverige valt att HBTQ-certifiera alla i personalen.

Ska vi vara en attraktiv arbetsgivare så måste vi förknippas med mångfald.

– Certifieringen är ett verktyg för att öka våra kunskaper och medvetandegöra normer. Ska vi vara en attraktiv arbetsgivare så måste vi förknippas med mångfald. Det bidrar till affären och gör oss attraktiva även för hyresgästerna, säger Karin Svensson, HR-specialist på MKB.

Att stärka mångfalden som en del i bolagets hållbarhetsarbete handlar inte bara om etik och moral. Flera fastighetsföretag vittnar även om en ökad lönsamhet till följd av arbetet med hållbarhets- och mångfaldsfrågor, men har ofta svårt att påvisa sambandet i faktiska siffor. Många gånger handlar det om långsiktiga värdeökningar och det kan vara svårt att göra en direkt koppling till arbetet för en ökad mångfald.

cirkel_1

Företag med en stor etnisk mångfald har 35 procent större sannolikhet att göra ekonomisk vinst än genomsnittsbolagen i samma bransch. Detta enligt en undersökning gjord av det globala konsultföretaget McKinsey.

Men det finns studier som visar på ett faktiskt samband.

Konsultföretaget McKinsey släppte nyligen en omfattande studie där man påvisat att lönsamhet och mångfald hör ihop. I rapporten Diversity Matters har bolaget tittat på 366 företag som arbetar i olika branscher i Nordamerika. Resultatet visade att företag med störst etnisk mångfald bland de anställda var 35 procent mer benägna att nå ekonomisk lönsamhet än genomsnittet. Bolag med störst jämställdhet mellan könen hade 15 procent större chans att öka sina intäkter över branschsnittet.

graf-vardeutveckling
Den röda grafen visar värdeutvecklingen av en dollar investerad i ett företag som man i studien bedömt satsar stort på hållbarhetsfrågor. Den blå visar utvecklingen i ett företag där hållbarhet inte varit en prioriterad fråga.

Även i Storbritannien finns studier som visar att EBIT (Earnings Before Interest and Taxes, det vill säga rörelseresultatet) stiger med mellan 3 till 5 procent för varje 10 procent som jämställdheten mellan män och kvinnor i ledande positioner ökar med.

cirkel_2_web

Företag med en jämnare könsfördelning har 15 procents större chans att få en ekonomisk avkastning över den nationella branschmedianen.

Och visst kan ökad lönsamhet vara ett viktigt incitament för att fler företag ska lyfta frågan. Men Mona Finnström tror inte att det är den enda orsaken till det ökade engagemang hon sett från branschen.

– Jag vill inte vara så krass att jag endast säger att man ser affärsnyttan, för det är klart att det ger en affärsnytta. Sveriges befolkning består till ungefär 30 procent av personer som har ett annat etniskt ursprung. Då förstår vi att folk som jobbar i fastighetsbranschen, som vänder sig till människor, behöver spegla kundgruppen.

Hon tror att nyttan också ligger i att få in olika perspektiv i en organisation.

Att man har olika kulturer och bakgrund gör att man fattar beslut på ett annorlunda sätt eftersom man får in fler infallsvinklar.

– Att man har olika kulturer och bakgrund gör att man fattar beslut på ett annorlunda sätt eftersom man får in fler infallsvinklar.

cirkel_3_web

Företag där ledningen består till minst 30 procent av kvinnor är mer lönsamma än andra företag. Det visar en undersökning som revisionsjätten EY genomfört bland 22 000 företag.

Monica Westerberg, mångfaldschef på Skanska, bekräftar den bilden.

– Fastighets- och byggbranschen är fortfarande rätt homogen och mansdominerad så självklart vill vi som samhällsbyggare spegla mångfalden i samhället men också få in fler kvinnor, även i ledande roller.

Ofta har stora bolag en större möjlighet att arbeta med mångfald och hållbarhet. Men vad kan man då göra som litet fastighetsbolag med ingen eller få anställda?

– Små fastighetsbolag kan ställa krav på leverantörer och se till så att de arbetar etiskt riktigt. De kan även arbeta med att motverka diskriminering av hyresgäster, säger Mona Finnström.

Filip Elland, hållbarhetschef på Castellum, håller med om att alla har ett ansvar för att förbättra branschen och samhället i stort. Själv inspireras han ofta av en viss barnbokskaraktär.

– Tillsammans kan vi göra skillnad och skapa arbetstillfällen, bara alla gör något. Man behöver bara vara lite mer modig och våga testa, precis som Nalle Puh, säger Filip Elland.

Regeringen inför krav på hållbarhetsrapport

Riksdagen har röstat igenom regeringens förslag om att stora företag ska vara tvungna att upprätta en hållbarhetsrapport. Rapporten ska innehålla information om hur företaget arbetar med miljöfrågor, sociala förhållanden, personal, respekt för de mänskliga rättigheterna och motverkande av korruption. Vissa börsnoterade bolag ska dessutom redovisa en mångfaldspolicy för styrelsen. Lagändringen träder i kraft den 1 december i år och ska tillämpas från och med följande räkenskapsår.

Här är fyra exempel på hur fastighets- och byggbranschen arbetar för förändring: 

Fyra procent lärlingar i Castellum

161102galdim_3_web

Mångfaldsringklocka på MKB:s kontor

Könsneutrala byggbodar

Programmet ger en skjuts in i arbetslivet

 

[ Reportage ]
[ Nyheter ]
[ Krönikor ]