Tomas Ernhagen och Nathalie Brard Foto:Fastighetsägarna
Publicerat 30 augusti, 2017

Regionerna gör gemensamt utspel inför hyresförhandlingarna

Inför årets hyresförhandlingar har Fastighetsägarna för första gången någonsin presenterat en gemensam syn på hur mycket den allmänna hyresnivån behöver stiga under det kommande året.

De konkreta yrkandena i årets hyresförhandlingar kommer fortfarande att göras regionvis. Men de kommer alla att ligga inom det intervall som företrädarna för Fastighetsägarnas fyra regioner idag presenterar som sin gemensamma syn. Utifrån den förväntade ekonomiska utvecklingen i övrigt menar man att hyresnivån i Sverige bör höjas med mellan 2,5 procent och 3,5 procent under 2018.

[ Annons ]

Fastighetsägarna motiverar det gemensamma utspelet med att det är viktigt att hålla en gemensam linje inför hyresförhandlingarna då avsaknaden av vägledning och regler har lett till att Hyresgästföreningen vinner på att förhandlingarna inte resulterar i någon överenskommelse. Det menar Nathalie Brard, chef hyresmarknad Fastighetsägarna Stockholm, i praktiken har lett till en situation där hyresgästföreningen mer eller mindre fått ett veto som de utnyttjat till att åren trycka ner hyresutvecklingen.

Men det talas ofta om att fastighetsägare har framgång i hyresnämnderna, stämmer inte det?

– Nej, det är två olika saker. Hyresnämnden tar inte ställning till hur mycket den allmänna hyresnivån ska utvecklas. Hyresnämnden hanterar hyresstrukturen, det vill säga hur hyran i en enskild lägenhet förhåller sig till andra likvärdiga lägenheter. Det är det vi kallar för bruksvärdesystemet. Hyresnämnden tar alltså inte ställning till hur hyrorna ska utvecklas över tid i relation till den samhällsekonomiska utvecklingen. Den nuvarande lagstiftningen ger heller ingen vägledning om detta. I praktiken har bostadsmarknadens parter fått ansvaret att hantera den frågan, vilket sker i de återkommande årliga hyresförhandlingarna. Kommer inte partena överens finns det därför ingen instans som tar vid, säger Nathalie Brard.

I sitt utspel pekar Fastighetsägarna på att svensk ekonomi just nu växer med fyra procent på årsbasis. Sysselsättningen utvecklas positivt liksom hushållens inkomster. Men detta avspeglas inte tillnärmelsevis i de senaste årens hyresnivåer. Tvärtom har hyrorna haft en svagare utveckling än inflationen, vilket innebär att hyrorna har fallit i reala termer.

– Den negativa hyresutvecklingen är ett stort problem för dem som äger hyresrätter långsiktigt. När den enda intäkten minskar, minskar naturligtvis även intresset att äga hyresfastigheter långsiktigt, säger Tomas Ernhagen.

Det faktum att värdet på hyresfastigheter på många håll har ökat har mycket lite med saken att göra, menar Tomas Ernhagen. Det är ett värde som bara kan realiseras om fastigheten säljs.

Nu är allt detta något som föga låter sig påverkas av ett gemensamt utspel. Men Tomas Ernhagen ställer sitt hopp till att det kan leda till att motparten får en större förståelse för att det måste till en ändring

– Och om Hyresgästföreningen inte vill det, måste våra politiker ändra lagstiftningen. Om vi vill öka kunskapen om detta grundläggande problem, måste vi vara tydliga med problembeskrivningen. Det är vi bara om vi talar med samma röst. Därför är det viktigt med gemensamma utspel även i den här frågan, säger Tomas Ernhagen.

Men vi är vana att Fastighetsägarna snarare driver på för mindre centralisering och större lokal spridning i hyresnivåerna?

– Det är riktigt. Men just nu handlar det helt enkelt om krishantering inom det nuvarande systemet där vi under flera år sett fallande hyresnivåer, säger Tomas Ernhagen

– Det kan aldrig nog understrykas att Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen har fått ett gemensamt ansvar för att skapa rimliga villkor för att hyresrätten ska kunna utvecklas på ett positivt sätt i framtiden. Hittills har vi inte tagit det ansvaret och det beror till stor del på att vi som parter inte jämbördiga. Men det beror också på att lagstiftaren inte har givit några riktlinjer för hur och på vilka grunder de årliga förhandlingarna ska bedrivas. Det skulle behövas, liksom någon form av oberoende medlingsfunktion som tar vid om bostadsmarknadens parter inte kommer överens, Nathalie Brard.

 

Fastighetstidningen kommer under dagen att följa upp med reaktionerna på dagens utspel.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]