[ Annons ]

Publicerat 13 januari, 2016

Regeringen vill samarbeta för ökat bostadsbyggande

Regeringen bjuder in oppositionen för att hitta en lösning på bokrisen och behovet av att bygga 700 000 bostäder till år 2025. ”För att klara det behöver vi lägga politiska låsningar och konflikter åt sidan” skriver Stefan Löfven, Magdalena Andersson och Mehmet Kaplan på DN Debatt.

Enligt Boverkets rapport kommer över 700 000 bostäder behöva byggas till år 2025. Men med den byggtakt som råder idag ser samhället inte ut att klara det behovet.

[ Annons ]

På DN Debatt uppmanar regeringen därför till ett blocköverskridande samarbete för att lösa bokrisen och förklarar att man är beredd att göra vad som krävs. Regeringen bjuder in Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet att debattera de enskilda förslagen för att tillgodose behovet av nya bostäder. Samtalen kommer att ledas av finansminister Magdalena Andersson och bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan.

”Istället för att kämpa om vilken regering som står med problemen om nio år bör alla ansvarstagande partier redan nu hitta innovativa och realistiska sätt att öka människors möjlighet att flytta till ett boende som passar deras jobb- och familjesituation i hela landet” skriver regeringsföreträdarna.

I debattartikeln lyfts tre områden inom vilka regeringen ser att reformer och nya innovativa idéer krävs för att öka byggtakten. Det första området handlar om att förenkla regelverken för att effektivisera byggandet. Vidare vill man öka byggkapaciteten genom ett ökat antal utbildningar för att ge arbetslösa möjlighet till jobb i byggbranschen, och slutligen kräver man reformer vad gäller finansieringen av bostadsbyggandet.

Fastighetsägarna Sveriges vd Reinhold Lennebo ser positivt på att regeringen nu efterfrågar fler reformer för att skapa en fungerande bostadsmarknad, men menar att fokus behöver ligga på övergripande strukturreformer och inte på diskussioner kring områden man redan är överens om.

– Det är bra att regeringen genom blocköverskridande överenskommelser vill möjliggöra förbättringar av bostadsmarknaden som håller långsiktigt. Men det regeringen ger uttryck för i debattartikeln antyder att den anser att bostadsmarknaden fungerar ganska bra och att det endast krävs minde justeringar för att komma tillrätta med problemen, säger Lennebo i en kommentar och fortsätter:

– Strukturproblemen på bostadsmarknaden är betydande och går långt tillbaka. Småduttande räcker inte utan det krävs övergripande reformer.

Även hyresgästföreningen välkomnar regeringens förslag om blocköverskridande samtal, men samtidigt anser föreningens ordförande Marie Linder att förslagen bör kombineras med ett ökat bostadsbidrag för att inte glömma de som redan bor.

– Det är nödvändigt att staten går före och visar att det finns en politisk vilja och en målsättning att säkra goda bostäder för alla oavsett inkomst eller härkomst. Men i det arbetet får inte de människor som redan bor, och alla de som kommer att bo, att glömmas bort. De offentliga investeringarna i bostäder behöver kombineras med ett ökat bostadsbidrag för att säkra att boendeutgiften även för dem med låga inkomster ligger på rimliga nivåer, säger ordförande Marie Linder.

Läs debattartikeln i sin helhet på DN Debatt.

Fakta: Förslagen i korthet

1. Förenkla regelverken. Regeringen kommer fortsätta arbetet med att förändra plan- och byggreglerna för att förenkla, främja konkurrens och korta tiden från idé till färdigt hem. Man är också beredd att se över krav på bostadsbyggande för kommunerna.

2. Öka byggkapaciteten. Regeringen vill öka antalet utbildningar som kan ge arbetslösa möjlighet till jobb i byggbranschen. Dessutom vill man se över om statliga bolag kan ges större möjligheter att se till att det byggs nya bostäder.

3. Finansiering och ökad rörlighet. Regeringen vill se över behovet av att komplettera investeringsstödet med nya former av hyresgarantier. Samtidigt behöver kapitalförsörjningen till mindre aktörer ses över och det befintliga bostadsbeståndet behöver användas mer effektivt.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Opinion ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]