[ Annons ]

Publicerat 24 januari, 2017

Regeringen vill korta planprocesserna

Regeringen ska se över hur kommunernas översiktsplanering enligt plan- och bygglagen kan utvecklas. För uppdraget har Inger Holmqvist utsetts till särskild utredare.

Utredaren ska även se över hur kommunen kan ges större möjligheter att besluta om en ny eller befintlig bebyggelse behöver regleras med en detaljplan.

[ Annons ]

– Stärkt översiktsplanering och förkortade planeringsprocesser är viktiga pusselbitar för ett effektivt bostadsbyggande även på lång sikt. I det paket som finansminister Magdalena Andersson och jag presenterade i juni föreslog vi flera nya reformer för att underlätta planering och byggande i Sverige. Regeringen har nu beslutat att tillsätta en särskild utredare som ska utreda bland annat förslagen om en ut­veck­lad över­siktsplanering och en begränsning av detaljplanekravet, säger bostadsminister Peter Eriksson.

Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige, menar att en bindande översiktsplan skulle göra det möjligt för den demokratiska förankringen och medborgardialogen att kunna ske tidigare.

– Det skulle ge kommuninvånarna större inflytande över den allmänna utvecklingen i sin kommun och underlätta den fortsatta planprocessen, genom att fokus inte hamnar på ett enskilt projekt, säger Rikard Silverfur i en kommentar.

Men att reglera upplåtelseform i detaljplanerna anser han däremot är fel väg att gå för att rätta till obalanser mellan hyresrätter och det ägda boendet.

– Förutom att det skulle innebära en mycket kraftig inskränkning av fastighetsägarens äganderätt skulle det också innebära stora svårigheter när förutsättningarna förändras och en fastighetsägare vill utveckla sin fastighet någon gång i framtiden, exempelvis genom att bygga nya hyresrätter i ett område planlagt för äganderätt, säger Rikard Silverfur.

Förslaget om ett begränsat krav på detaljplan innebär att utredaren ska titta på hur kommunen kan ges större möjligheter att besluta om en tillkommande eller befintlig bebyggelse behöver regleras med en detaljplan eller inte. Utredaren ska även föreslå hur angränsande lagstiftning kan utformas om kravet på detaljplan begränsas.

Som särskild utredare utses Inger Holmqvist. Hon arbetar i dag som tekniskt råd vid Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt och har en bred erfarenhet av översiktsplanering enligt plan- och bygglagen. Hennes uppdrag ska slutredovisas senast den 15 november 2018.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]