Publicerat 19 mars, 2018

Regeringen ställer krav på fastighetsnära insamling 

I regeringens förslag om ett tydligare producentansvar för förpackningar och returpapper betonas närhetsprincipen. En del av kostnaderna kan hamna på fastighetsägare.

Miljöminister Karolina Skog (MP) tycker att dagens återvinningsstationer fungerar dåligt. Smutsigt, skräpigt och inte minst har det inte bidragit till en tillräckligt bra insamlingsnivå. Därför är lägger nu regeringen ett förslag att återvinningen i högre grad ska ske nära bostaden. Det innebär högre kostnader för insamlingen, som producenterna redan i dag enligt lag ansvarar för. Miljöministern utesluter inte höjda förpackningsavgifter.

[ Annons ]

Men att installera miljöhus eller vad som krävs i fastigheten kostar, och den investeringen kan kommunerna komma att kräva att fastighetsägaren får stå för. Alla detaljer är dock inte kända i förslaget. Det talas om skälighetskrav och att undantag blir möjliga där det blir för dyrt eller krångligt.

Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige, anser att kostnaden riskerar att hamna fel.

– Ska målet för 2025 att returpapper och förpackningsavfall insamlas från alla bostadsfastigheter uppnås är det avhängigt i vilken takt producenterna finansierar såväl utbyggnad som drift av fastighetsnära insamling. Att kommuner ska kunna tvinga fastighetsägare ta kostnader för inrättande av fastighetsnära insamling så att producenterna ska uppfylla sitt ansvar låter sig inte göras. Producentansvaret är just ett producentansvar och inte ett fastighetsägaransvar, säger Rickard Silverfur.

Men exakt hur ekvationen ska gå ihop är alltså i nuläget oklart.

– I gengäld kan bostadsrättsföreningar slippa betala för hämtning av tidningar och annat. I dagsläget fungerar inte producentansvaret fullt ut. Många fastighetsägare och kommuner betalar för det som egentligen producenterna ska ta ansvar för, säger Karolina Skog.

Men det kan alltså konstateras att det inte handlar om någon återkommunalisering av hela insamlingsansvaret i linje med vad statsministern anförde i sin regeringsförklaring som var regeringens utgångsbud.

– I stort sett verkar förslaget vara i linje med vad föregående regering beslutade strax innan senaste valet. Två på varandra följande regeringar med olika majoritet har landat i huvudsak vad Fastighetsägarna redan 2011 krävde. Lagstiftning ska få ta sin tid. Även om det dröjt sju år och två regeringar så är förslagen i linje stort sett med det i vi önskar, ökade krav på producenter vad gäller insamling och utformning av förpackningar och med bibehållen mångfald och valfrihet bland utförare, säger Rikard Silverfur.

Återvinningsbranschen har varit kritisk till regeringens hantering av frågan. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) anser att processen dragits i långbänk varit närmast odemokratisk. Kommunernas branschorgan Avfall Sverige är mer positiva.

– Utan att ha kunnat ta del av detaljerna i förslagen är det välkommet att regeringen nu slår fast producenternas fulla betalningsansvar. Så har det inte varit hittills utan en stor del av kostnaderna har tagits av de boenden och kommunerna. Nu fullföljs principen om det ekonomiska producentansvaret och det är bra, säger Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]