Publicerat 18 april, 2017

”Regeringen riskerar att skapa en egen fastighetskris”

Paketeringsutredningens förslag kommer att dra ner byggtakten och göra fastighetsbranschen överbeskattad. Det befarar Ulla Werkell, skattejurist på Fastighetsägarna Sverige, som anser att förslaget bör hamna i papperskorgen.

Fastighetsbranschen är inte underbeskattad utan bidrar med skatteintäkter i samma utsträckning som andra branscher. Det är nu fastslaget i den kartläggning som paketeringsutredningen genomfört för att klarlägga fastighetsbranschens skattesituation. Den gamla myten om att fastighetsbranschen är underbeskattad kan därmed nu en gång för alla avlivas.

[ Annons ]

Det är en god nyhet i det slutbetänkande som paketeringsutredningen överlämnade till finansminister Magdalena Andersson den 30 mars, men det är också den enda. För trots att utredningen i sin kartläggning kommit fram till att branschen mer än väl bär sin del av skatteintäkterna föreslår den långtgående skattehöjningar som kommer leda till att fastighetsbranschen blir överbeskattad.

I princip innebär utredningens förslag ett stopp för alla skattefria överlåtelser av fastigheter paketerade i bolag, samtidigt som andra tillgångar som färjor eller stora maskinanläggningar fortfarande kan paketeras i bolag och säljas på samma sätt som tidigare. Det är inte rimligt att fastighetsföretag ska behandlas annorlunda än andra delar av näringslivet och att det ska bli en snedvridning i konkurrensen mellan fastigheter och andra investeringar. Samtidigt som paketeringsutredningen presenterar sitt förslag pågår ett arbete inom regeringskansliet med att implementera ett EU-direktiv som kommer innebära tvingande begränsningar av ränteavdragen inom bolagssektorn. En regelförändring som kommer att få betydande effekter för alla kapitalintensiva branscher men särskilt för fastighetsbranschen.

Ulla x 3

Myten
Gläds åt att myten om fastighetsbranschen som skattefrälse nu kan avlivas en gång för alla.

Härligt
Njuter just nu av skilla och snödroppar som mot alla odds överlevt en nyutrullad gräsmatta.

Överskattad
Hoppas att politikerna inser att en överbeskattad fastighetsbransch varken gynnar bostadsbyggande eller tillväxt.

Sammantaget är det en stor ökad skattebelastning på fastighetsbranschen som naturligtvis kommer få konsekvenser. Inte minst för investeringar i bostäder och särskilt hyresrätter. Kostnaderna för bostadsbyggande kommer att öka. Det blir ännu svårare att bygga de nya bostäder som krävs och de som byggs kommer bli dyrare att hyra och dyrare att köpa. Om paketering av tillgångar enligt dagens regler inte längre är möjlig kommer det bli olönsamt att genomföra relevanta och nödvändiga omstruktureringar och många gånger ointressant att göra nyinvesteringar.

Allt som påverkar fastighetsföretagens långsiktiga verksamhet och lönsamhet påverkar också den finansiella stabiliteten i samhället. Utöver minskade investeringar i fastigheter innebär de ökade kapitaltäckningskraven på bankerna, på grund av de så kallade Baselreglerna, att lönekostnaderna för fastighetsbolag ökar. Ökade upplånings-, transaktions- och finansieringskostnader för fastighetsföretagen riskerar att leda till kreditförluster och sänkta marknadsvärden på fastigheterna. Eftersom fastigheter utgör en väsentlig del av panterna i banksystemet finns det risk för att den finansiella stabiliteten hotas. På sikt finns risk för att regeringen skapar sin egen hemmagjorda fastighetskris om den går vidare med utredningens förslag.

Slutligen är utredningens förslag även anmärkningsvärt ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Förslagen strider mot grundläggande beskattningsprinciper som förutsägbarhet, icke dubbelbeskattning och skatteförmågeprincipen. Bristerna i förslagen är många. Förtjänsterna inte ens få utan inga. Regeringen och finansminister Magdalena Andersson behöver nu lägga förslaget där det hör hemma – i papperskorgen.

Ulla Werkell
Skattejurist, Fastighetsägarna Sverige

 

[ Annons ]

[ Krönikor ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]