Miljöminister Karolina Skog. Foto: Miljöpartiet.
Publicerat 13 april, 2018

Regeringen presenterar strategi för hållbara städer

Nya och befintliga städer i Sverige ska bli mer hållbara och attraktiva för människor. Miljöminister Karolina Skog presenterade därför under torsdagen en ny strategi för levande städer.

Den nationella strategin pekar ut riktningen för hur nya och befintliga städer i Sverige ska bli mer hållbara och attraktiva. Det är den första nationella strategin för hållbar stadsutveckling i Sverige och ett särskilt fokus kommer att läggas på transporter, grönska och byggande.

[ Annons ]

– Städer, oavsett storlek, behöver vara en väsentlig del i att skapa lösningar på vår tids stora utmaningar. Med strategin för Levande städer lägger regeringen grunden för den nationella stadsutvecklingspolitiken, säger miljöminister Karolina Skog i ett pressmeddelande.

Trafikplaneringen är en central del i strategin och regeringen har därför satt som mål att 25 procent av alla persontransporter ska ske med gång-, cykel- och kollektivtrafik år 2025.

– Städernas närhet gör att fler har möjlighet att välja gång, cykel och kollektivtrafik istället för bil. Många lösningar finns lokalt och regeringen vill stärka kommunernas förutsättningar att utveckla gröna, hälsosamma och trygga städer, säger Karolina Skog.

Stadsmiljöavtalen förlängs till 2029 och beräknas omfatta en miljard kronor per år. Avtalen ska öka möjligheterna för kommuner att genomföra mer omfattande insatser för ökad cykling och kollektivtrafik. Dessutom utvidgas de och kommer även att inkludera insatser för hållbara godstransportlösningar i stadsmiljö.

Regeringen sätter även nya mål för stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer. Det första etappmålet innebär att kommunerna senast 2020 ska ha tillgång till en utvecklad metod för att ta tillvara och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid planering, byggande och förvaltning i städer och tätorter. Boverket får i uppdrag att ta fram metoden.

Regeringens satsningar handlar framförallt om att stötta kommunerna i omställningsarbetet för en mer hållbar stadsutveckling.

– Konkurrensen om mark i städerna är stor och vi vill därför vara tydliga med att människor och grönska ska prioriteras. Vår utgångspunkt är att den stadsnära naturen och parkerna bidrar till livskvalitet och kan förbättra folkhälsan. Det har samhället mycket att vinna på, säger miljöminister Karolina Skog.

Här kan du läsa mer om regeringens strategi för levande städer.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]