Publicerat 24 juni, 2019

Regeringen kommer med nya krav på IMD

Regeringen gör nu som EU-kommissionen säger. Infrastrukturdepartementet har nu presenterat sitt förslag för hur individuell mätning av värme och tappvarmvatten i befintlig bebyggelse ska genomföras.

EU:s Energieffektiviseringsdirektiv ställer krav på medlemsstaterna när det gäller mätning och debitering av överförd och levererad energi (IMD). Tanken är att ökad medvetenhet om den egna energianvändningen skapare medvetenhet, en önskan att minska sina utgifter och i förlängningen energibesparing.

[ Annons ]

I Sverige har turerna har varit många, krångliga och långa. Och nu ska alltså kravet på nytt realiseras.

– Det är beklagligt att regeringen inte vågade stå på sig mot EU-kommissionen. Boverket har vid upprepade tillfällen påvisat att IMD inte är kostnadseffektivt. Nu lämpar Regeringen över bördan på våra medlemmar att påvisa detta i varje enskilt fall. Det skapar en enorm administrativ börda för enskilda fastighetsägare att behöva påvisa något som redan är allmänt känt, kommenterar Rikard Silverfur, chef utveckling & hållbarhet på Fastighetsägarna.

I korthet: individuell mätning som fungerar utmärkt på många håll i Europa, är mindre tillämpbar i svenska flerbostadshus som värms med fjärrvärme. Det riskerar att bli en extra installationskostnad utan uppenbara fördelar. Snarare riskerar det att leda till orättvisor då enskilda lägenheter kan skruva ner sin värme för att drar nytta av grannarnas högre värme.

Regeringen har tidigare satt ner foten och meddelat att det inte blir något krav på individuell mätning och debitering av värme och varmvatten.  Men kravet återkom via EU-kommissionens så kallade ”vinterpaket” där det talas om att mätare ska installeras i befintliga byggnader när det är kostnadseffektivt. Kommissionen inledde förra sommaren ett överträdelseärende mot Sverige.

Boverket meddelade – återigen – att myndigheten står fast vid sin rekommendation att inte införa krav på individuell mätning och debitering i Sverige.

Nu har alltså frågan malts genom Infrastrukturdepartementet som presenterat sin syn på hur kravet ska genomföras.

• Det införs krav på att den som äger ett flerbostadshus ska installera system för individuell mätning och debitering av den energi som används för en lägenhets inomhusklimat. I flertalet av landets län ska detta göras om husets energiprestanda är över ett primärenergital på 200 kWh/kvm.

• I Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län blir det dock ett krav att installera mätare vid primärenergital över 180 kWh/kvm.

– Det bygger på Boverkets analys som visar att lönsamheten för installation ser olika ut för olika delar av landet. Det är alltså i byggnader med sämre energiklass (klass G) som det blir ett krav i stora delar av landet. Men i de tre länen blir det alltså ett krav även i lite bättre byggnader, säger Maria Werleskog, departementssekreterare på Infrastrukturdepartementet.

Kommissionen har utgått från Boverkets antagande att boende sänker temperaturen med en grad efter IMD. Dock visar faktiska genomförda IMD-projekt i Sverige att temperaturen i stället höjs med i snitt 0,7 grader.

– Det är alltså hittepåantaganden och inte fakta som utgjort grunden för kommissionens överträdelseärende. Erfarenhet visar att energianvändningen ökar med IMD för värme. Det är huvudlöst av regeringen, som är fullt medvetna om detta, att inte tillrättavisa kommissionen, säger Rikard Silverfur.

• Det ska finnas möjlighet att söka om undantag om det inte är tekniskt genomförbart eller proportionellt i förhållande till möjliga energibesparingar, eller om konkreta energieffektiviserande åtgärder är planerade som gör att man kommer under gränsvärdena.

– I första hand blir det fastighetsägarens skyldighet att genomföra installationen, eller att presentera en utredning om varför någon installation inte krävs. Det är sedan kommunen som utövar tillsyn, säger Maria Werleskog.

Förslaget är nu ute på remiss med senaste svarsdatum 20 september 2019. Åtgärderna ska enligt förslaget vara genomförda senast den 1 juli 2021.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]