[ Annons ]

Publicerat 3 maj, 2013

Regeringen har inte visat intresse för dialog om energieffektiviseringar

I slutet av mars undertecknade jag tillsammans med företrädare från Byggherrarna, HSB, Sveriges Byggindustrier, Svensk Fjärrvärme och VVS Företagen ett brev till energiminister Anna-Karin Hatt. Syftet var att uppmärksamma Näringsdepartementet och ministern på de omfattande brister som vi ser kring hur departementet valt att hantera införandet av EU:s energieffektiviseringsdirektiv i svensk lagstiftning. Den väg som […]

I slutet av mars undertecknade jag tillsammans med företrädare från Byggherrarna, HSB, Sveriges Byggindustrier, Svensk Fjärrvärme och VVS Företagen ett brev till energiminister Anna-Karin Hatt. Syftet var att uppmärksamma Näringsdepartementet och ministern på de omfattande brister som vi ser kring hur departementet valt att hantera införandet av EU:s energieffektiviseringsdirektiv i svensk lagstiftning. Den väg som Näringsdepartementet valt avviker nämligen kraftigt från hur processen för att införa EU-direktiv vanligen brukar se ut. Det gör det svårt att förstå hur regeringen vill hantera direktivet och vilka konsekvenser det kommer få för bygg- och fastighetsbranschen.

[ Annons ]

Fastighetsägarna och övriga undertecknare välkomnar såväl regeringens som EU:s målsättningar att minska energianvändningen. Därom råder ingen tvekan. Fastighetsbranschen står för cirka en tredjedel av den totala energianvändningen, där enbart en liten minskning av energianvändningen får stor betydelse för den totala energiåtgången. Vi både kan och vill ta vårt ansvar för att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle.  Men för att arbetet med att minska energianvändningen i fastigheter ska bli framgångsrikt krävs också att regeringen lyssnar till branschen och är beredd att ta tillvara den kompetens som finns inom sektorn.

Vi både kan och vill ta vårt ansvar för att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle.”

Tyvärr har regeringen hittills inte visat något intresse för samverkan och dialog. Varken inför eller under förhandlingarna om det nya energi-effektiviseringsdirektivet har några samtal förts med branschen. Det har inneburit att regeringen gått miste om värdefull kunskap om vilka effekter åtgärderna i direktivet kommer att få.

Inte heller när direktivet nu ska införlivas i svensk lagstiftning har regeringen velat diskutera med berörda parter. Istället har tio parallella utredningar och sex arbetsgrupper utrett hur det ska gå till.  Det har skapat oklarhet och osäkerhet kring vilka regler som kommer att gälla från juni 2014, när direktivet börjar gälla.

Som exempel kan jag nämna kraven på individuell mätning och debitering av varmvatten och uppvärmning. Där tydliggörs på ett mycket konkret sätt behovet av dialog med företrädare för branschen. De nya energieffektiviseringsreglerna ska gälla både vid nybyggnation och vid ombyggnad av befintliga byggnader. Här måste hänsyn tas till vad som är praktiskt genomförbart, nyttan i form av energibesparing samt kostnaderna för att installera och förvalta nya system. Men på vilket annat sätt än i samverkan med berörda parter kan regeringen skaffa sig den kunskap som krävs för att kunna genomföra direktivet på ett sådant sätt att nyttan blir större än kostnaderna?

På samma sätt som det är viktigt att regeringen för dialog med fastighetsbranschen, är det lika viktigt att vi själva lyfter fram personer inom fastighetssektorn som bidrar till att utveckla branschen. Det hade jag möjlighet att göra när jag som juryföreträdare hade förmånen att få dela ut priset Guldhuset 2013. Priset gick i år till Madeleine Nordenknekt, Liljewall Arkitekter och Karl Sköld, Peab, för deras förmåga att genom sitt ledarskap skapa engagemang som når längre än till de närmaste medarbetarna. Det är ett utmärkt exempel på de stora möjligheter som finns inom fastighetsbranschen och som gör den till en framtidsbransch för unga, engagerade medarbetare.

fÖR ÖVRIGT

… är rekryteringen till branschen en fråga där jag tror vi måste ta
några steg fram.

… är det samtidigt glädjande att se så många fina CV:n när man
sitter i en jury för unga ledarskapstalanger!

… ska jag ge mer tid åt reflektion över det som händer i vår del av fastighetsbranschen. Säkert kan jag lära mig något av det.

[ Annons ]

[ Krönikor ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]