För att öka rörligheten på bostadsmarknaden bör reavinstbeskattningen av villor och bostadsrätter sänkas och hyresregleringen måste reformeras. Det är några av de reformförslag från Bokriskommittèns slutrapport som släpptes under torsdagen.
Publicerat 12 juni, 2014

"Bostadskrisen kräver bred politisk uppgörelse"

För att öka rörligheten på bostadsmarknaden bör reavinstbeskattningen av villor och bostadsrätter sänkas och hyresregleringen måste reformeras. Det är några av de reformförslag från Bokriskommittèns slutrapport som släpptes under torsdagen.

Bostadskrisen skadar hela Sverige – ungdomar kommer inte in på marknaden, segregationen tilltar, sysselsättning och tillväxt drabbas. Men bostadskrisen går att övervinna menar Bokriskommittén. I alla fall om man följer de reformförslag som kommittén under torsdagen lade fram i sin nytryckta slutrapport. Kommittén menar att reformerna kan leda till 10 000 nya bostäder per år.

[ Annons ]

– Vi levererar ett förslag som är genomtänkt och genomförbart och serverar politikerna det på ett guldfat. Jag är fullt övertygad om att bostadsministern tar emot det med glädje, sa Klas Eklund.

Vägen till en väl fungerande bostadsmarknad går, enligt kommittén, längs två spår: rörligheten på den befintliga bostadsmarknaden måste ökas och byggandet av nya bostäder måste ta fart. ”Att ”bara” lägga förslag som ökar byggandet räcker inte. En stor del av problemen på bostadsmarknaden beror på att det befintliga bostadsbeståndet utnyttjas ineffektivt, att rörligheten är dålig och att flyttkedjor blockeras. Kommittén föreslår en reformering av hyresregleringen tillsammans med förändringar i skattesystemet som gör det billigare att flytta. Det ökar rörligheten.” skriver de i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Men kommittén menar att man inte heller bara kan föreslå en avreglering av hyressättningssystemen, utan riskerar man att hyrorna drivs upp alltför snabbt och skapar sociala problem. Kommittén föreslår därför en rad förenklingar av planprocessen. Bokriskommittén vill återupprätta helhetssynen och menar att det är centralt att åtgärderna sker samtidigt och inte som idag, som separata delar.

Klas Eklund, ordförande för kommittén, menar att dagens hyresreglering inte fungerar som det är tänkt – betalningssvaga hushåll får inte tillträde till bostadsmarknaden och segregationen minskar inte. Vidare skriver Bokriskommittén att skillnader i inkomster mellan boende i hyresrätt inte är mindre än bland bostadsrättsägare. Segregeringen utifrån härkomst är större inom hyresrättsbeståndet än inom bostadsrättsbeståndet – antagligen för att det krävs särskilda kontakter för att fixa ett hyreskontrakt i innerstaden.

Fastighetsägarna välkomnar rapporten som en värdefull pusselbit för att efter höstens val skapa en bred politisk överenskommelse om en sammanhållen bostadspolitik.
– Det finns inget utrymme för passivitet och återställare. Efter valet behöver våra politiker gemensamt lägga grunden för en ny svensk modell på bostadsmarknaden. Bokriskommittén tydliggör förtjänstfullt värdet av en helhetssyn på bostadsmarknaden för att lösa problemen. Att bara bygga mer räcker till exempel inte om förutsättningarna för en väl fungerande marknad i det befintliga bostadsbeståndet saknas, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.

Någon större entusiasm märktes dock inte från bostadsminister Stefan Attefalls håll. Intressant reformförslag, men knappast genomförbart menar han. Bostadsministern uppehöll sig helst vid det ena av Klas Eklunds ben – ett ökat byggande genom en förenklad planprocess. Han tryckte på de ”112 skarpa lagförslag” som han levererat. Men en slopad hyresreglering? Knappast om Stefan Attefall får bestämma.
– Man måste komma ihåg att det nuvarande systemet uppkom för att vi ville ge människor trygghet, man ska inte behöva känna oro för om man ska ha råd att bo kvar nästa år.

– Frågan är snarare hur vi ska få det system vi har att fungera bättre. Och det måste ske med beaktande av ett bra konsumentskydd.

Nä, några enkla lösningar finns inte enligt Stefan Attefall (vilket senare fick Klas Eklund att hålla upp den digra rapporten: ”särskilt enkelt är väl inte förslaget…”).

Övriga reformförslag i slutrapporten är:
• Hyresgästernas besittningsrätt värnas.
• Skyddet mot oseriösa hyresvärdar skärps.
• Anpassningen av hyrorna sker stegvis, med i de flesta fall maximala höjningar på fem procent om året. Efter några år får Sverige då en hyressättning som inte längre skapar inlåsningseffekter.
• Tillfälligt bostadsbidrag – finansierat av en tillfällig förmögenhetsskatt på äldre fastigheter – för att skydda hushåll med svag ekonomi.
• Närmare samarbete mellan kommuner och bostadsbolag. Bolagen måste vara beredda att reservera en viss andel bostäder för kommunal förmedling – slumpvis utspridda i olika områden.
• Sänkt reavinstskatt vid försäljning av villor och bostadsrätter, liksom skatten på uppskov, för ökad rörlighet. Sänkningen bör finansieras med en ny, låg och effektivt utformad fastighetsskatt.
• Pantbrevsskatt och lagfartsavgift bör sänkas.

Bokriskommittén tillsattes i höstas av Fastighetsägarna Sverige samt Handelskamrarna i Sydsverige, Västsverige och Stockholm med uppgiften att undersöka hur bostadsbristen kan minskas och bostadsmarknaden kan fungera bättre. Läs hela rapporten här.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]