[ Annons ]

Publicerat 26 september, 2012

Rätt sätt att få ordning i cykelkaoset

Att hålla ordning runt en fastighet handlar om säkerhet och framkomlighet, men även om trivsel. Fastighetsägaren ansvarar exempelvis för att räddningstjänsten ska kunna komma fram till fastig­heten. Eftersom utrymning ibland måste ske via balkong eller fönster, finns det ofta särskilda räddningsvägar i anslutning till fastigheten där brandbilar ska kunna bistå med utrymning och släckinsats. Räddningsvägarna, […]

Att hålla ordning runt en fastighet handlar om säkerhet och framkomlighet, men även om trivsel. Fastighetsägaren ansvarar exempelvis för att räddningstjänsten ska kunna komma fram till fastig­heten. Eftersom utrymning ibland måste ske via balkong eller fönster, finns det ofta särskilda räddningsvägar i anslutning till fastigheten där brandbilar ska kunna bistå med utrymning och släckinsats. Räddningsvägarna, invändigt såväl som utvändigt, måste därför alltid vara framkomliga, väl uppmärkta och fria från hinder. Skräp, snö, felparkerade bilar, cyklar, mopeder etc får inte utgöra ett hinder i en akut situation.

[ Annons ]

Lika mycket är det en fråga om att skapa en trivsam och fungerande vardag för de boende. Hur många har inte svurit över överfyllda cykelrum, där platta däck skvallrar om att det var bra länge sedan många av cyklarna användes? Kring många fastigheter blir cyklar och andra prylar ofta stående. Vilka skyldigheter respektive rättigheter har fastighetsägaren att hålla ordning runt sin fastighet?

Utgör cykeln ett akut hinder får fastighetsägaren flytta på cykeln och samtidigt underrätta ägaren. Om cykeln flyttas till något utrymme där den inte lätt kan hittas, ska fastighetsägaren meddela ägaren om var cykeln finns. Antingen direkt till ägaren, om denne är känd, annars genom ett allmänt meddelande i de boendes trappuppgång, brevlådor eller liknande. Meddelandet bör ange att cykeln omhändertagits av fastighetsägaren, var den finns att hämta och inom vilken tidsfrist.

Utgör cykeln däremot inget akut hinder måste fastighetsägaren i god tid lämna meddelande om sin avsikt att flytta cykeln. Detta för att ge ägaren möjlighet att själv flytta sin cykel. Underrättelse kan göras genom ett meddelande direkt till respektive ägare (om man vet vem det är) eller (om ägaren är okänd) på cykeln i kombination med ett allmänt meddelande i de boendes trappuppgång, brevlådor eller liknande. I meddelandet ska framgå när cykeln omhändertas för det fall den inte flyttas. Det ska också framgå var cykeln kan återfås om den omhändertas och när den senast måste hämtas av ägaren. Om ingen hämtar cykeln gäller olika regler beroende på om cykelns ägare är bostadsrättsinnehavare, hyresgäst eller okänd.

Hur många har inte svurit över överfyllda cykelrum, där platta däck skvallrar om att det var bra länge sedan många av cyklarna användes?”

Om det är en hyresgäst gäller att om hyresgästen inte hämtat egendomen inom tre månader från skriftlig anmaning eller utan sådan inom sex månader, tillfaller egendomen fastighetsägaren utan lösen. Fastighetsägaren har dock en skyldighet att omhänderta och förvara egendomen under hela denna tid, något som säkert kan vara nog så svårt många gånger. Om man inte vet vem som äger cykeln gäller att man måste anmäla innehavet av den herrelösa cykeln till polisen. Man måste likafullt omhänderta den och om ingen gör anspråk på den inom tre månader tillfaller den upphittaren.

För det fall
cykeln tillhör en bostadsrättsinnehavare saknas regler. Ett alternativ är då att följa vad som gäller om det varit en hyresgäst.
I samtliga tre fall har fastighetsägaren rätt till ersättning för omhändertagandet och förvaringen och har till och med rätt att vägra lämna ut cykeln tills han fått betalt.

Bäst är förstås att undvika cykelkaoset redan från början. Till att börja med är det bra att ha väl uppmärkta och tillgängliga cykelparkeringar i och kring sin fastighet. Det skadar heller inte att sätta upp skyltar om att cykelparkering är förbjuden på de platser som är aktuella för det. Vidare kan fastighetsägaren bistå med någon form av märkning till de boendes cyklar för att man lättare ska kunna kontakta rätt person om dennes cykel av någon anledning skulle behöva flyttas.

Här finns lagstödet

– Den allmänna ordningen och säkerheten regleras i 3 kap. Ordningslagen (1993:1617)
– 8 kap. 15 § Plan- och bygglagen (2010:900), reglerar vård av tomt.
– Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning reglerar ansvarsförhållandena mellan kommunen och fastighetsägaren.
– I lokala ordningsföreskrifter i fastighetens kommun detaljregleras vissa frågor.
– I 12 kap. 27§ jordabalken (1970:994) stadgas att om hyresgästen inte hämtar sakerna inom tre månader från det att denne uppmanats (underrättelse är avgörande) att göra så eller 6 månader efter han lämnat lägenheten (om hyresgästen flyttat eller övergett lägenheten) tillfaller de fastighetsägaren utan lösen.

[ Annons ]

[ Krönikor ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]