Totalt får 19 projekt dela på nästan 54 miljoner kronor. Foto: IQ Samhällsbyggnad.
Publicerat 15 mars, 2016

Projekten som får dela på 54 miljoner

Nu står det klart vilka projekt som får dela på sammanlagt 54 miljoner i forskningsprogrammet E2B2:s fjärde utlysning. Det är 19 projekt som ska bidra till energieffektiviseringen och energisystemets omställning som får dela på summan.

Bebyggelsen står för ungefär en tredjedel av Sveriges totala energianvändning och därför finns stora möjligheter till energieffektivisering. E2B2 ska bidra till ökad energieffektivisering i samhällsbyggnadssektorn genom forskning, utveckling, demonstration och innovation.

[ Annons ]

I utlysning 4, som stängde i november, godkändes 19 av 52 projektansökningar av Energimyndigheten. Den totala projektvolymen är knappt 54 miljoner kronor. Av dessa består stödet från Energimyndigheten av nästan 25 miljoner kronor och resterande summa är finansieringar från näringslivet.

De 19 projekten har valts ut med hjälp av ämnesexperter i E2B2:s programråd. Dessa har tittat på bland annat energirelevans, nyhetsvärde, vetenskaplig kvalitet, näringslivsrelevans och marknadsförutsättningar.

Projekten kommer att utveckla kunskap om byggnadsstommarnas och materialvalens betydelse för energianvändning över byggnadens livscykel. Det kommer dessutom omfatta metoder för energieffektiva renoveringar.

Energimyndigheten och IQ Samhällsbyggnad genomför tillsammans samverkansprogrammet E2B2 under perioden 2013-2017.

Godkända projekt

Godkända projekt från E2B2s fjärde utlysning.

•   Affärsmodeller och energioptimering i kvarter med livsmedelsbutik, utförare SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

•   Besparingspotential för likspänningsdistrubition – en förstudie, utförare Chalmers tekniska högskola AB

•   Brukarnas påverkan på energianvändning och effektbehov i NNE-byggnader, utförare Lunds universitet

•   ByggaE Bas – metod för kvalitetssäkring av energieffektivt byggande, utförare SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

•   Dagsljusanvändning i byggnader, utförare Lunds universitet

•   Definition, design och utvärdering av plusenergihus, utförare Mälardalens högskola

•   Den uthålliga regionen – metoder för energieffektivisering i samhällsplanering, utförare Kungliga Tekniska Högskolan

•   Energieffektiv renovering av murade ytterväggar, utförare Lunds universitet

•   Green power – användning av spillvärme från datacenter, utförare Luleå tekniska universitet

•   KPI2030 – Utveckling av nyckeltal och indikatorer för hållbara fastigheter, utförare Mälardalens högskola

•   Kriterier för resurssnålt byggande i praktiken, utförare SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

•   Ljud och luft i innemiljön – avvägningar för boendes välbefinnande, utförare SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

•   Metod för optimal rengöring av värmeväxlare, utförare Lunds universitet

•   Miljontak – takrenovering med solceller, utförare SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

•   Ny teknik för tappvattensystem utan varmvattencirkulation, utförare 3eflow AB

•   Strategier för energi- och resurseffektiva byggsystem, utförare Linnéuniversitetet

•   Systematisk utvärdering av hållbarhet vid renovering, utförare SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

•   Virtuellt forum för kunskapsutbyte i bostadsrättsföreningar, utförare Kungliga Tekniska Högskolan

•   Värmeåtervinning ur byggnaders spillvatten, utförare Kungliga Tekniska Högskolan

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]