Publicerat 9 september, 2021

Preservia Hyresfastigheter vill återuppta utdelningen när det finns tillräckligt med likvida medel

Aktieägarna i hyresrättsbolaget Preservia Hyresfastigheter kallas till årsstämma den 8 oktober i Stockholm.

Förslag till val av styrelseledamöter saknas i kallelsen.

Styrelsen konstaterar att det finns tillräckligt med bokfört fritt eget kapital för att återuppta utdelningen på bolagets A-preferensaktie, men att bolagets nuvarande likvida medel inte möjliggör en utdelning i dagsläget.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att återuppta utdelningen på bolagets A-preferensaktie, så snart som det finns tillräckligt med likvida medel för att återuppta denna.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, inom ramarna för bolagsordningens antal aktier.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]