Illustration: Johan Isaksson
Publicerat 12 december, 2022

”Politiken styr innehållet av bostadsforskningen”

Flera spännande forskningrapporter inom bostadsområdet är att vänta nästa år. Hur stor politisk slagsida kommer de att ha? Det är en fråga som lyfts på ett kommande seminarium.

Det mest genompolitiserade forskningsområde som finns? Meningarna går nog isär. Men Martin Lindvall, samhällspolitisk chef på Fastighetsägarna, tycker i alla fall att det inom bostadsforskningen finns oproportionerligt mycket forskning som bedrivs utifrån en politisk övertygelse jämfört med andra områden.

– Det är ett stort bekymmer om ideologi har en så avgörande roll för vad som forskas på och utifrån vilka perspektiv. En mångsidig, objektiv och bred akademisk verksamhet är oerhört viktig som underlag för de beslut som fattas av myndigheter, regering och riksdag, säger Martin Lindvall.

[ Annons ]

Eftersom han tycker att frågan fått för lite uppmärksamhet har han tagit initiativet till seminariet Det mest genompolitiserade forskningsområde som finns i Fastighetsägarnas regi för att diskutera just detta.

En av deltagarna är Fredrik Kopsch, lektor i fastighetsvetenskap vid Lunds universitet, som delar bilden av att det är ett politiserat område, men menar å andra sidan att det är svårt att förvänta sig av forskare inom samhällsvetenskaperna att vara helt objektiva.

– Forskning inom denna typ av område kräver ju i sig ett stort intresse för just samhället och är ofta även starkt förknippat med att man har någon slags ideologisk övertygelse om hur samhället bör organiseras.

Det finns exempel där forskningen varit ombedd att ta avstamp i regeringens bostadspolitik.

Fredrik Kopsch menar att den verkliga faran i stället ligger i när den ideologiska övertygelsen styr vilket forskningsresultat man väljer att framhäva.

– Jag har alltid varit ärlig med att min ideologi påverkar vilka frågor jag väljer att fokusera på. Däremot får ens ideologiska övertygelse aldrig påverka eller medföra att man är selektiv i hur man sammanställer resultatet. Men tyvärr finns det exempel på när just detta har hänt inom forskningen som rör bostadsområdet.

Ser du någon problematik i att regering och riksdag använder ideologiskt färgad forskning som beslutsunderlag?

 – Egentligen inte. Jag är mer orolig för hur politiken styr innehållet av forskningen. Det finns exempel där forskningen varit ombedd att ta avstamp i regeringens bostadspolitik. Forskningen ska inte ta regeringens bokstavspolitik som någon utgångspunkt, den ska vara mer förutsättningslös än så.

Seminariet Det mest genompolitiserade forskningsområde som finns kan ses online den 15 december, 13:00.

HÄR ÄR TVÅ INTRESSANTA RAPPORTER NÄSTA ÅR

Flera studier om social bostadsförsörjning

Från Airbnb till madrasser – hur är situationen för unga vuxna på den informella bostadsmarknaden? Detta är ett av tio projekt som genom Formas fått dela på tio miljoner kronor för att sammanställa kunskapsöversikter av forskning om socialt hållbar bostadsförsörjning.

–  En viktig del av den här utlysningen är att se till att kunskapsöversikterna kommer till nytta för många olika aktörer, som politiker, kommuner och regioner, byggföretag och intresseorganisationer, säger Åsa Callmer, forskningssekreterare på Formas och ansvarig för utlysningen.

Nya rön om rörlighet på bostadsmarknaden

Karina Villacura, doktorand på Urbana studier vid Malmö universitet, är mitt uppe i en stor studie av flyttmönster.

– En studie som är viktig för att förstå mönster vi vet relativt lite om. Framförallt studerar hon vilka möjligheter de mest utsatta grupperna på bostadsmarknaden har att bo där de vill, säger forskaren Martin Grander, som handleder studien.

Karina Villacura bygger sin studie på individdata ur LISA-databasen. Genom att koppla till fastighets-registret ges svar på vilka möjligheter det finns att röra sig mellan olika typer av upplåtelseformer. Uppsatsen är planerad att vara klar i början av 2024, men redan nästa år kommer de första slutsatserna i form av vetenskapliga artiklar.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]