[ Annons ]

Publicerat 4 juni, 2018

Partiernas syn på höjda bostadsbidrag

Vill ni höja bostadsbidrag och bostadstillägg, eller göra förändringar av dessa? Och i så fall hur mycket?

C: Vi har inte föreslagit några höjningar av bostadsbidraget och bostadstillägget i vår senaste budgetmotion. Samtidigt behöver utvecklingen på bostadsmarknaden följas. Bostadsbidraget behöver givetvis ligga på en nivå som gör det möjligt också för människor med begränsade inkomster att ha en bostad.

[ Annons ]

KD: Kristdemokraterna vill fortsätta att prioritera de familjer som lever i ekonomisk utsatthet. Bostadsbidraget är det familjepolitiska stöd som bäst når barnhushåll med låg ekonomisk standard, och många av de barnfamiljer som får bostadsbidrag är familjer med ensamstående föräldrar. Vi vill därför höja det särskilda bidraget för hemmavarande barn med 350 kronor per månad för ett barn, 425 kronor per månad för två barn och 600 kronor per månad för tre eller fler barn. Kristdemokraterna har också föreslagit ett kraftigt höjt bostadsbidrag och bostadstillägg för pensionärer. Nu har vi i överenskommelse i Riksdagens pensionsgrupp fått till stånd bl.a. ett höjt bostadstillägg från 5 600 till 7 000 kronor

L: Ja. Bostadsbidraget och bostadstillägget är ett träffsäkert sätt att stärka ekonomin för de ekonomiskt mest utsatta hushållen. I vår skuggbudget föreslår vi därför att barntillägget i bostadsbidraget ska höjas med 100 kronor per barn och månad, att ersättningsgraden i bostadstillägget för ålderspensionärer höjs från 95 till 96 procent samtidigt som taket för hur höga boendekostnader som kan ersättas stegvis höjs till 7 000 kronor fram till 2020.

M: Moderaterna vill se över bostadsbidragets konstruktion för att det ska bli mer förutsägbart hur stort bidraget blir beroende på hur mycket man arbetar och tjänar. Det finns också anledning att diskutera det principiella kring ekonomiska stöd i bostadspolitiken – att eventuella stöd ska riktas till den som bor och inte primärt till de som bygger. Att regeringen delar ut omfattande subventioner till byggbolagen ger inte fler bostäder.

S: Inkomstgränserna i bostadsbidraget har höjts under innevarande mandatperiod och även bostadstilläggen har höjts. Under nästa mandatperiod vill vi genomföra en översyn av dessa båda stöd.

MP: Vi har höjt bostadstilläggen denna mandatperiod, och vill fortsätta att utveckla och höja bostadsbidraget så att fler kan omfattas.

V: Vi har tillsammans med regeringen tillfört medel samt gjort förbättringar av såväl bostadstillägget som bostadsbidraget i statsbudgeten. Vi ser dock att det kan finnas behov av att tillskjuta ytterligare medel och göra vissa förändringar av dessa stödformer, bl.a. vill vi utreda hur taket för bostadstillägget kan följa utvecklingen av boendekostnaderna.

SD: Låga hyror länge präglat de subventionerade miljonprogrammens bostäder, som idag står inför renoveringsbehov och därmed tillkommande hyreshöjningar. Nybyggnation av bostäder innebär samtidigt högre hyra. Därför ser vi idag behov av en höjning utav bostadsbidraget med en miljard och bostadstillägget med 300 miljoner kr mer än regeringen och samtidigt ska nivåerna årligen höjas automatiskt genom indexering.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]