Publicerat 4 juni, 2018

Partiernas syn på friare hyror

Kommer ni att arbeta för en friare hyressättning i något avseende? Och i så fall vilket?

C: Ja. För att främja rörlighet och investeringar behöver systemet för hyresförhandling reformeras och maktbalansen utjämnas mellan Hyresgästföreningen och fastighetsägare. För nya bostäder bör en fri hyressättning tillåtas som gäller tills man enas om annat. Hyresgäster ska få avtala med sina värdar att lämna regleringen. Besittningsskyddet ska vara fortsatt starkt, ingen ska behöva flytta mot sin vilja. Skydd ska finnas mot chockhöjning av hyror.

[ Annons ]

L: Ja. Liberalerna anser att bruksvärdessystemet ska reformeras. Inom det befintliga beståndet bör bruksvärdessystemet justeras så att hyressättningen framöver i större utsträckning avspegla konsumenternas efterfrågan och individuella val. Vad gäller nybyggnation ska fri hyressättning tillåtas inom ramen för presumtionshyressystemet. Den fria hyressättningen ska kombineras med ett starkt besittningsskydd och en förutsägbar indexreglering under hela den period hyresgästen väljer att bo kvar.

KD: Kristdemokraterna vill ta steg för att skapa en friare hyresprissättning. Dagens regler dämpar byggandet och rörligheten. En fri hyressättning i nyproduktion skulle kunna motverka de brister som föreligger, främja uppförandet av fler hyresrätter och stärka boendeformens roll som första boende. Nyproduktionen ges fri hyressättning i avtal mellan hyresgäst och fastighetsägare under förutsättning att besittningsskyddet är starkt och indexeringen av hyran är förutsägbar över tid.

M: Vi vill på sikt se ett nytt och mindre reglerat hyressättningssystem som en del av en blocköverskridande överenskommelse. Att införa ett nytt hyressättningssystem måste ske i bred enighet i riksdagen och systemet måste fasas in på ett ansvarsfullt sätt. Detta är av stor vikt för att kunna värna hyresrättens ställning som boendeform i framtiden.

S: ”Friare” innebär marknadshyror och då är vårt svar nej. Det har belagts gång på gång att det är en dålig idé, som leder till högre hyror men inte till fler bostäder. I en bristsituation skulle det leda till att en stor andel hushåll kan räkna med hyreshöjningar och fler skulle behöva bostadsbidrag. Lösningen på bostadsbristen är ett ökat byggande. Det blir inte fler bostäder för att man höjer hyran för de alltför få som finns.

MP: Nej, vi kommer inte arbeta för en friare hyressättning.

V: Hyressättningen är idag mycket fri – den avgörs av två fria parter på bostadsmarknaden. Att endast fastighetsägarparten eller politikerna skulle få bestämma hyrorna gör den mindre fri och riskerar att leda till chockhöjda hyror.

SD: Sverigedemokraterna anser att dagens system med bruksvärdesystem i grunden har en bra funktion. Vi är dock för att se över systemet och eventuellt justera det efter behov. Vi menar att det saknas underlag för att skapa fler bostäder genom att införa marknadshyror och att det i dagens bostadskris bara skulle leda till kraftigt höjda hyror.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]