Publicerat 23 oktober, 2020

Pandox förvaltningsresultat föll med 75 procent, vände till förlust före skatt i tredje kvartalet

Hotellfastighetsbolaget Pandox förvaltningsresultat föll med 75 procent i tredje kvartalet 2020 och bolaget vände till förlust före skatt i tredje kvartalet 2020 jämfört med vinst motsvarande kvartal i fjol.

Hyresintäkterna sjönk till 563 miljoner kronor (820), en minskning med 31,3 procent mot föregående år. Intäkterna från operatörsverksamhet föll till 169 miljoner kronor (600), en nedgång på 71,8 procent. Nettoomsättningen sjönk till 799 miljoner kronor (1 451), en nedgång på 44,9 procent.

Bruttoresultatet, driftnettot, sjönk till 434 miljoner kronor (870), en minskning med 50,1 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet, resultatet före värdeförändringar, föll till 145 miljoner kronor (586), en minskning med 75,3 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var -119 miljoner kronor (838). Här ingår orealiserade värdeförändringar på fastigheter med -315 miljoner kronor (353), realiserade värdeförändringar på fastigheter med 0 miljoner kronor (110) och orealiserade värdeförändringar på derivat med 51 miljoner kronor (-211).

Resultatet efter skatt blev -103 miljoner kronor (242). Resultat per aktie hamnade på -0,56 kronor (1,45).

Bolagets föredragna resultatmått, cash earnings sjönk till till 194 miljoner kronor (586), en nedgång på 66,9 procent. Cash earnings per aktie var 1,06 kronor (3,51).

Substansvärdet, EPRA NAV, per aktie sjönk till 175,33 kronor (184,03) per den 30 september.

Pandox bedömer följande för hösten och vintern:
* Minskad fritidsefterfrågan på vardagar men god på helger
* Små och medelstora företag har börjat resa, viss efterfrågan på mindre möten
* Initial beläggningsgrad i Tyskland cirka 40–45 procent, i Norden cirka 45–50 procent och i UK Regional cirka 50–55 procent
* Viss ökning i internationella marknader från låg nivå
* Nya restriktioner i oktober har lett till ökad osäkerhet och minskad efterfrågan

"Hotellmarknaden har under det tredje kvartalet återhämtat sig i linje med Pandox förväntningar. Sommarsäsongen var till och med starkare än förväntat drivet av god inhemsk efterfrågan i fritidssegmentet i regionala städer i alla länder. Huvuddelen av Pandox intäkter i det tredje kvartalet utgjordes fortsatt av kontrakterade minimihyror och fasta hyror, men intäkter från rent omsättningsbaserade hyresavtal och operatörsverksamhet ökade jämfört med det andra kvartalet. Sammantaget minskade Pandox totala intäkter och driftnetto i det tredje kvartalet med 54 respektive 47 procent jämfört med motsvarande period föregående år, medan de ökade med 5 respektive 36 procent sekventiellt", skriver bolaget i delårsrapporten.

"Hotellmarknadens största utmaning är nya restriktioner som på olika sätt begränsar samhällslivet och gör återhämtningen mer utdragen. Det finns en god basefterfrågan i hotellmarknaden och förutsättningarna för en snabb återhämtning när väl restriktionerna lättar är goda. I det fjärde kvartalet förväntas stabila hyresintäkter i fastighetsförvaltning och en viss försvagning i operatörsverksamhet jämfört med det tredje kvartalet. Kontrakterade minimihyror och fasta hyror förväntas alltjämt utgöra majoriteten av Pandox totala intäkter under det fjärde kvartalet", skriver bolaget.

- På Pandox hotellmarknadsdag 2020 den 17 november kommer vi att fördjupa oss i effekterna av covid-19 på vårt samhälle, våra hjärnor och naturligtvis hotellmarknaden. Jag törs lova
ett intressant och fartfyllt program, kommenterar vd Anders Nissen i delårsrapporten.

Pandox, MkrQ3-2020Q3-2019Förändring
Hyresintäkter563820-31,3%
Driftöverskott434870-50,1%
Förvaltningsresultat145586-75,3%
Resultat före skatt-119838
Nettoresultat-103242
Resultat per aktie, kronor-0,561,45
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor175,33184,03-4,7%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]