[ Annons ]

Rättsläget, när det gäller så kallade paketeringar, har länge varit oklart och trots ett antal domar finns det fortfarande frågetecken att räta ut. Barbro Jansson Stridlund, skatterådgivare på KPMG analyserar här de senaste domarna.
Publicerat 30 april, 2013

Packat men oklart

Rättsläget, när det gäller så kallade paketeringar, har länge varit oklart och trots ett antal domar finns det fortfarande frågetecken att räta ut. Barbro Jansson Stridlund, skatterådgivare på KPMG analyserar här de senaste domarna.

Den 19 maj 2011 kom ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden, SRN, som fick de flesta aktörer i fastighetsbranschen att sätta i halsen. Bolaget i det aktuella fallet var nybildat och ville förvärva andelar i fem nybildade bolag. Dotterbolagen skulle sedan förvärva varsin fastighet från andra koncernbolag. Avsikten var att samtliga dotterbolag skulle säljas externt inom tre år. SRN gjorde en hypotetisk prövning och ansåg att om bolaget förvärvat fastigheterna självt med avsikt att sälja, skulle bolaget ha bedrivit handel med fastigheter. Vidare konstaterade SRN att vare sig lagtexten eller förarbetena utesluter att holdingbolag kan omfattas av den hypotetiska prövning som ska göras enligt lagtexten. SRN ansåg att andelarna i de fastighetsförvaltande dotterbolagen utgjorde lagerandelar och att en vinst vid avyttring av andelarna skulle beskattas, trots att bolaget inte bedrev vare sig handel med fastigheter eller byggnadsrörelse. Förhandsbeskedet medförde en stor osäkerhet beträffande paketeringar och vissa var till och med av den uppfattningen att fastigheter inte längre kunde paketeras i syfte att undvika beskattning.

[ Annons ]

Den 1 juni 2012 avgjorde Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, frågan och återställde ordningen. HFD klargjorde att de särskilda reglerna om klassificering av andelar i fastighetsförvaltande bolag inte var tillämpliga eftersom bolaget inte bedrev byggnadsrörelse eller handel med fastigheter. HFD menade att inget annat anförts som medförde att andelarna skulle klassificeras som lagertillgångar.

I ett annat fall har kammarrätten i Göteborg (KRG), i en dom den 8 januari 2013, prövat hur vinst vid ett bolags avyttring av andelar i ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar ska beskattas. I det aktuella fallet bildade ett bolag (Guldmyran) 30 stycken ekonomiska föreningar. Avsikten var att via de dessa sälja fastigheter, ägda av koncernbolag, till hyresgästbildade bostadsrättsföreningar. Även andelar i bostadsrättsföreningar förvärvades. Under de år som var föremål för prövning hade fem respektive elva ekonomiska föreningar avyttrats. Vidare hade 56 respektive 30 andelar i bostadsrättsföreningar avyttrats. Guldmyran hade behandlat vinsterna vid försäljningarna som skatte-fria. Skatteverket och förvaltningsrätten menade att andelarna utgjorde lager och att vinsterna var skattepliktiga. KRG ansåg dock att andelarna i de ekonomiska föreningarna utgjorde näringsbetingade andelar varför vinsten var skattefri. KRG ansåg dock att vinsten vid avyttring av andelarna i bostadsrättsföreningarna var skattepliktig. KRG ansåg att dessa andelar ägts under en relativt kort tid, det fanns inte något annat syfte med köpen av andelarna än att omsätta dessa. Det var även fråga om ett stort antal försäljningar.

Vad kan vi dra för slutsatser? Min uppfattning är att vi efter HFD:s dom vet att andelar i fem dotterbolag, ägda av ett holdingbolag, kan avyttras skattefritt en kort tid efter att andelarna anskaffats. Däremot vet vi inte om det är möjligt att avyttra andelar i sex bolag skattefritt. Tillsvidare bör fler än fem försäljningar av dotterbolag inte göras inom en kort tidsrymd, för det bolag som vill vara helt säkert på att undvika beskattning på en försäljningsvinst. Om det finns en gräns och var den i så fall går är fortfarande osäkert. Guldmyranfallet är enligt min uppfattning speciellt i många avseenden. Det var fråga om ett ovanligt stort antal ekonomiska föreningar. KRG kom visserligen fram till att andelarna inte utgjorde lagertillgångar enligt allmänna regler men domskälen var mycket knapphändiga och det framgår inte hur domstolen resonerat. Fallet har dessutom inte överklagats.

_________________________________________________

fakta/ lagertillgångar

För bolag som bedriver handel med fastigheter och byggnads-rörelse finns det särskilda skatte-mässiga regler. Reglerna innebär bland annat att  fastigheter klassificeras som lagertillgångar hos bolag som bedriver sådan verksamhet. Enligt reglerna ska även en hypotetisk prövning göras av innehav av andelar i fastighetsförvaltande företag. Prövningen innebär att om fastigheten skulle utgjort en lagerfastighet vid ett direkt förvärv, anses även andelarna i det fastighetsförvaltande bolaget utgöra lagerandelar. Ett företags innehav av andelar kan även klassificeras som lagertillgångar enligt ”vanliga” regler som att de innehas i syfte att omsättas, till exempel vid handel med värdepapper. Vanligast är dock att andelar i exempelvis dotterföretag utgör kapitaltillgångar och skattemässigt klassificeras som näringsbetingade andelar. Vinst vid avyttring av näringsbetingade andelar är sedan den 1 juli 2003 skattefri. Vinst vid avyttring av lagerandelar är skattepliktig.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]