Publicerat 13 oktober, 2020

Oscar Properties köper fastighetsportfölj från SBB för 1,4 miljarder kronor

Oscar Properties kommer att köpa en fastighetsportfölj från SBB för 1,4 miljarder kronor och som ett led i detta göra en företrädesemission på 325 miljoner kronor. Denna är säkerställd till 80 procent genom teckningsåtaganden och garantier från aktieägare och ett externt garantikonsortium, skriver Oscar Properties i ett pressmeddelande.

Som en del av finansieringen av förvärvet avser bolaget att, via dotterbolag, ta upp bankfinansiering samt emittera ett seniort säkerställt obligationslån.

Den förvärvade fastighetsportföljen består av 37 fastigheter med en uthyrningsbar area på 133 231 kvadratmeter. Cirka 70 procent av fastigheterna mätt i fastighetsvärde är belägna i Helsingborg, Karlskrona, Oskarshamn, Höganäs och Motala.

"Vi är glada över möjligheten att förvärva en väldiversifierad förvaltningsportfölj i södra Sverige med bra hyresgäster och ett garanterat kassaflöde som långsiktigt kommer att stödja kärnverksamheten och samtidigt utgöra en stabil bas för kompletterande förvärv”, säger vd Oscar Engelbert.

Vad gäller företrädesemission och dess villkor kommer aktieägare i Oscar Properties att erhålla nio teckningsrätter för varje innehavd stamaktie. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att teckna en stamaktie per teckningsrätt.

Teckningskursen är fastställd till 0,19 kronor per ny stamaktie. Teckningsperioden förväntas löpa från och med den 30 november till och med den 14 december. Styrelsen kan komma att förlänga teckningsperioden.

Oscar Engelbert, via bolaget Parkgate, har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel i företrädesemissionen om cirka 49 miljoner kronor. Därutöver har Parkgate åtagit sig att garantera ytterligare 30 miljoner kronor. SBB har åtagit sig att garantera 50 miljoner kronor. Utöver det har Oscar Properties erhållit emissionsgarantier uppgående till cirka 131 miljoner kronor.

Företrädesemissionen är villkorad av att minst 50 procent av utestående preferensaktier och preferensaktier av serie B anmäls för utbyte i Utbyteserbjudandet.

Ett beslut om företrädesemission ska fattas vid en extra bolagsstämma att hållas den 16 november.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]