Publicerat 13 augusti, 2020

Oscar Properties avyttrar fastigheter i Nacka Strand till Genova och SBB

Bostadsutvecklaren Oscar Properties överlåter samtliga aktier i Nackahusen Holding inklusive de helägda fastighetsägande dotterbolagen till ett av Genova Property och SBB samägt bolag.

I transaktionen avyttrar Oscar Properties fastigheterna Nacka Sicklaön 13:24, 13:139 och 362:1 samt del av Sicklaön 13:78, 13:135 och 13:87. Fastigheterna utgörs av kommersiella lokaler samt byggrätter där kommande detaljplan förväntas medge utveckling av bostäder och lokaler om 39 400 kvadratmeter bruttoarea.

Köpeskillingen uppgår till 1 krona. Köparen övertar på tillträdesdagen ansvaret för utestående obligationer utgivna av Nackahusen Holding. Utöver detta tillkommer en tilläggsköpeskilling baserad på projektens vinster vid färdigställande. Tilläggsköpeskillingen kan maximalt uppgå till 240 miljoner kronor.

Vidare så har Nackahusen Holding i samband med transaktionen ingått avtal med ytterligare part avseende avyttring av byggrätter om 8 500 kvadatmeter bruttoarea samt kvarvarande kommersiella byggnader på fastigheten Nacka Sicklaön 13:135 och 13:87.

SBB och Genova skriver i separata pressmeddelanden att bolagen gemensamt har förvärvat Nackahusen Holding i Nacka Strand bestående av initialt sex fastigheter innehållande byggrätter om 40 000 kvadratmeter bruttoarea. Köpeskillingen för aktierna uppgår till 1 krona och parterna övertar ansvaret för det utestående obligationslånet om 360 miljoner kronor. Avsikten är att parterna ska utveckla såväl hyresrätter för långsiktig förvaltning samt bostadsrätter.

Nackahusen Holding har sedan tidigare avyttrat fastigheter och likvid hänförlig till detta kommer regleras dels i november 2020 om 50 miljoner kronor samt ytterligare närmare 120 miljoner kronor när detaljplan vunnit laga kraft. Det gemensamt ägda bolaget kommer därefter kontrollera fastigheter och byggrätter om 30 000 kvadratmeter bruttoarea till ett underliggande fastighetsvärde om 190 miljoner kronor.

Genovas investeringsåtagande uppgår initialt till 30 miljoner kronor och finansieras med egna medel. Genova och SBB har sedan tidigare ett samarbete ute på Gåshaga, Lidingö som ingicks under 2020 där parterna gemensamt äger fastigheten Stapelbädden 3.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]