[ Annons ]

Bostadsrättsföreningar som använder sig av så kallade ränteswapavtal kan än så länge göra det utan att betala skatt. Men när det gäller olika placeringar som föreningar gör av sitt kapital till framtida behov är det delade meningar om skattefriheten och rättslig osäkerhet råder.
Publicerat 30 april, 2013

Osäkerhet om beskattning av brf:s sparade medel

Bostadsrättsföreningar som använder sig av så kallade ränteswapavtal kan än så länge göra det utan att betala skatt. Men när det gäller olika placeringar som föreningar gör av sitt kapital till framtida behov är det delade meningar om skattefriheten och rättslig osäkerhet råder.

I juli förra året beslutade skatte-rättsnämnden att inkomster och utgifter på grund av ränteswapavtal och räntecapavtal ska anses hänför-liga till en bostadsrättsförenings fastighet på sätt som avses i inkomst-skattelagen. Målet gällde en så kallad äkta bostadsrättsförening som hade lånat pengar i bank som sedan gått till insatser i föreningens fastighet. För att säkra ränte-utgifterna på lånet som löpte med rörlig ränta, hade föreningen ingått ett ränte-swapavtal och hade för avsikt att teckna ett räntecapavtal med en bank.

[ Annons ]

Föreningen ansåg att inkomster och utgifter var hänförliga till fastigheten och därmed skattefria och inte avdragsgilla.  De menade att det inte i lagtext eller praxis finns något stöd för att skilja mellan den situation då ett privatbostadsföretag haft fasta ränteutgifter och den situation då ett lån löper med rörlig ränta kompletterat med ränteswap-avtal eller räntecapavtal som tecknats i syfte att säkra att räntebetalningarna inte över-stiger fast ränta.

Nämnden ansåg att de aktuella utgifterna skulle behandlas på samma sätt som ränteutgifter enligt ett låneavtal. Även inkomster som avtalen ger ska enligt nämnden behandlas som motsvarande ränteinkomster hänförliga till fastigheten och därför inte tas upp till beskattning hos föreningen.

ett annat ärende i kammarrätten i Stockholm ger viss vägledning om hur utdelning från räntefond ska beskattas. Domen i december 2012 ( mål nr 5724-5725-12) fann att bostadsrättsföreningens utdelning från fonden inte har anknytning till fastigheten och därför ska tas upp till beskattning.

Föreningen hade hos förvaltningsrätten överklagat Skatteverkets beslut och yrkat att intäkterna från Lux Korträntefond skulle vara befriade från skatt. Föreningen påtalade bland annat att pengarna som föreningen hade placerat i räntefonden var genererade av verksamheten och hade placerats för att kunna säkerställa framtida underhåll av fastigheten och därmed borde vara befriade från skatt.  Man fann det orimligt att avkastningen på sparade medel skulle tappa sin anknytning till fastigheten enbart beroende på vilken sparform de placeras i. Syftet med placeringen var inte att spekulera med sparade medel utan att säkerställa att medel fanns för framtida underhållsåtgärder.

Men Skatteverket ansåg att placeringen i räntefonden kunde jämföras med andra placeringar i aktier och fonder och att intäkten från placeringen här tappat sin anknytning till fastigheten och därmed blir skattepliktig.  Förvaltningsrätten delade föreningens uppfattning.

Kammarrätten var dock i sin dom av en annan uppfattning. Rätten menar att placeringen i en räntefond till skillnad från placering på ett bankkonto, innebär en form av risktagande och en viss spekulation med sparade medel.  Kammarrätten ansåg mot bakgrund av detta att utdelningen från räntefonden tappat sin anknytning till fastigheten och därför skulle tas upp till beskattning.

Frågan om en bostadsrättsförenings -intäkter respektive utgifter har anknytning till fastigheten och därmed inte behöver tas upp till beskattning har varit föremål för prövning i ett antal ärenden.  Det ovan nämnda förhandsbeskedet är överklagat men Högsta förvaltningsdomstolen har ännu inte avgjort ärendet och kammarrättens avgörande visar på den osäkerhet en bostadsrättsförening kan hamna i då den ska placera eventuella sparade medel för att säkerställa att medel finns för framtida underhåll. Att pengar på ett bankkonto är ok är helt klart, men i övrigt råder nog fortfarande tyvärr en ganska stor osäkerhet om vad som måste tas upp till beskattning.

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]