[ Annons ]

Örebros befolkning växer och vid Svampen blir det fler bostäder.
Publicerat 10 mars, 2016

Örebro kommun växer som en svamp

Örebro är en kommun som kommer att fortsätta växa och förutsättningarna för fastighetsmarknaden är goda, inte minst för bostäder. Viss överetablering råder i centrumhandeln.

Kontor | I Örebro är vakanserna mycket låga i A- och B-lägen och det råder för närvarande brist på i första hand nya moderna kontorslokaler. Marknaden för kontor bedöms fortsatt stabil med god efterfrågan, främst på moderna och yteffektiva lokaler i bra lägen.

[ Annons ]

Nyproduktionshyror för kontor bedöms ligga omkring 1 800–1 900 kronor per kvadratmeter inklusive värmekostnader. Vakansgraden bedöms ligga kvar på mellan 3 och 8 procent i A- respektive B-läge under 2016.

Järntorget som byggts om de senaste åren fortsätter att utvecklas som mötesplats. En ny restaurang på torget planeras till hösten 2016. Aspholmen Fastigheter uppför nytt kontorshus i cityläge, Drottningparken. 4 300 kvadratmeter kontor dit bland annat Handelsbanken, PWC, Nethouse och Kinnarps flyttar under våren 2016.

Handel | Det är tillväxt i handelsområdena Örebro city, Marieberg, Boglundsängen och Aspholmen. En stor del av ökningen förklaras av att handelsplatserna i Örebro har utökat sina kommersiella handelsytor. Även om flera aktörer behåller eller ökar sin omsättning finns det exempel på flera stora etableringar som har svårigheter, framförallt i den södra delen av Mariebergsområdet. Cityhandeln har fortsatta problem med vakanser med anledning av höga hyresnivåer, viss överetablering och hård konkurrens från externhandeln.

I den detaljhandelsutredning som WSP gjort för Örebro 2014 bedöms Örebro kommun, till följd av stark marknadstillväxt och trots ökad konkurrens från alternativa försäljningskanaler, ha en gynnsam utveckling. Handelsytan i Örebro bedöms kunna utökas med 75 000–100 000 kvadratmeter BTA under överskådlig framtid.

Bostäder | I Bostadsmarknadsenkäten 2015 anger Örebro kommun att det behöver byggas närmare 1 000 nya bostäder per år framöver. 2013 färdigställdes cirka 300 bostäder och 2014 var siffran cirka 1 000.

Den nya stadsdelen, Södra Ladugårdsängen, ligger bara två kilometer från centrum och med samma avstånd till universitetsområdet. Där ska cirka 2 000 nya bostäder byggas. Kommunen började släppa tomter vid årsskiftet och första inflyttningen till området bedöms bli sommaren 2017.

Husherren Fastigheter har påbörjat byggnationerna av cirka 540 hyresbostäder vid Svampen på norr. Projektet avser nybyggnad av bostäder, förskola, butiker med mera.

Investeringsmarknad | Transaktionsnivån för kommersiella fastigheter har ökat i Örebro. Det är i första hand överlåtelser av bostadsfastigheter men även volymen logistik- och lokalfastigheter har ökat. Det är främst inhemska investerare som står för den ökade transaktionsvolymen.

Slutsats | Fastighetsmarknaden i Örebro har en fortsatt stark utveckling, framför allt när det gäller bostäder. Den låga räntan och i första hand rådande bostadsbrist lockar allt fler investerare till branschen vilket också pressar priserna uppåt. För handeln råder en viss överetablering inom centrumhandeln. Med en fortsatt utveckling som Örebro nu upplever kommer investeringsviljan att vara fortsatt hög och det som i första hand kan förändra den utvecklingen är ett allt för snabbt förändrat ränteläge.

Stefan Dahlman, NAI Svefa

Husherren bygger ett helt nytt kvarter

Det familjeägda fastighetsföretaget Husherren Fastigheter har varit verksamt i Örebro sedan början

Per Carlsson, fastighetsägare och projektledare Husherren.
Per Carlsson, fastighetsägare och projektledare Husherren.

av 1990-talet då bolaget grundades av Leif Carlsson. Idag uppgår beståndet till 650 lägenheter som alla är belägna i centrala Örebro, främst i stadsdelen Öster. Husherren förvaltar även radhus vid Svartån och en fastighet med biosalonger och parkeringshus.Enligt Per Carlsson, fastighetsägare och projektledare, är nybyggnationen i Örebro hög.

– Det byggs väldigt mycket just nu, vilket är behövligt. Det är mestadels bostadsrätter, men också en del hyresrätter. Samtidigt är det väldigt få hus som är till salu.

Just nu uppför Husherren ett helt nytt kvarter om 540 lägenheter. Fastigheterna kommer utöver bostäder även rymma en livsmedelsbutik, ett gym och ett par restauranger. En bit in i området planeras en förskola.

– Nybyggnationen av området Svampen kommer bli vår största utmaning under det kommande året.

Peab står som totalentreprenör och första inflytt kommer att ske under sommaren 2016.

Susanna Sköld

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]